روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ق

قیر

محمد بن سیرین گوید : دیدن قیر درخواب، دلیل روزی بود. اگر بیند قیر داشت، دلیل كه به قدر آن مال یابد. اگر بیند قیر می خورد، دلیل كه به قدر آن چیزی حرام خورد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : نوشته اند: قیر در خواب نشان روزی است ولی قیر اگر انباشته باشد یا گسترده  – ادامه تعبیر خواب قیر…

قیچی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قیچی در خواب نماینده یک نفر نیست بلکه معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر یا خواهر و برادری فتنه انگیز و تفرقه انداز و موجب نفاق و جدایی. قیچی را اگر در خواب در دست داشته باشید یا اگر در دست دیگری ببینید تعبیری متفاوت دارد ولی به  – ادامه تعبیر خواب قیچی…

قیامت

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند قیامت برخاسته بود، دلیل كه در آن دیار، حق تعالی عدل بگستراند. اگر مردم آن دیار ظالم باشند، دلیل كه حق تعالی ایشان را به بلائی مبتلا گرداند. اگر مظلوم باشند، دلیل كه بر ظالمان نصرت یابند. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند علامتی از علامات ظاهر شد،  – ادامه تعبیر خواب قیامت…

قهوه خانه

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن یا رفتن به قهوه خانه در خواب ، علامت آن است كه با دشمنان خود رابطة دوستانه ای برقرار می كنید ، ممكن است زن مكاری برای غارت ثروت شما توطئه بچیند .

قهوه

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ نوشیدن قهوه در خواب ، نشانة پذیرفتن برنامة ازدواج شما از طرف دیگران است . اگر متأهل باشید ، نشانة آن است كه در دعواهای مكرری كه به آن مبتلا شده اید ، توفیقی صورت نمی گیرد . ۲ـ اگر خواب ببینید قهوه خرید و فروش می كنید ، علامت  – ادامه تعبیر خواب قهوه…

قهرمانی

آنلی بیتون میگوید : دیدن قهرمانی در خواب ، دلالت بر آن دارد كه با رفتار پسندیده خود علاقة كسی را به خود جلب می كنید .

قوز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که قوز درآورده اید نباید زیاد نگران و متحوش باشید. قوز داشتن در خواب قابل تفسیر است و یک تعبیر خاص و معین ندارد. اگر در خواب ببینید که در پشت خود قوز در آورده اید و این قوز سنگینی ندارد و خودتان از داشتن آن  – ادامه تعبیر خواب قوز…

قوری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قوری در خواب های ما زن یا مردی است حسابگر و دقیق که قدر مال خودش را می داند و پول را حفظ می نماید و پشیزی بیش از نیاز خرج نمی کند.

قورمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قورمه گوشت، نعمت یا پولی است مانده که دیگری اندوخته و ذخیره کرده ولی به شما که بیننده خواب هستید می رسد اما این نعمت پول ملال انگیز و دردسر آور است. قورمه اگر گوشت خالی باشد نعمت و پول بی دردسر است. اگر چربی داشته باشد دردسر آور است  – ادامه تعبیر خواب قورمه…

قوطی

لوک اویتنهاو می گوید : قوطی کنسرو : پول پس انداز شده