روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ف

فالوده

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند لقمه فالوده خورد، دلیل است سخن خوش بگوید. اگر بیند كه فالوده در دهن كسی نهاد، دلیل است كه از بهر وی كاری نیكو كند. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن فالوده بر چهاروجه است. اول: سخنان خوش. دوم: مالی كه با رنج و زحمت حاصل كند.  – ادامه تعبیر خواب فالوده…

فال

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند فال می گرفت و فالش نیكو بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر فالش بد بود، تاویلش به خلاف این است. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن فال گرفتن به خواب بر سه وجه است. اول: ظفر یافتن وپیروزی بر دشمن. دوم: به مراد رسیدن. سوم:  – ادامه تعبیر خواب فال…

فاضلاب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چنان چه در خواب ببینید لوله فاضلاب دستشوئی شما گرفته و آب کثیف جمع شده و عفونت آن در فضای خانه پیچیده اندوهی برای شما پیش می آید. چنان چه در خواب دیدید که همان لوله گرفته شده را گشودید و فاضلاب کثیف جمع شده را جریان انداختید به طوری  – ادامه تعبیر خواب فاضلاب…

فاستونی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فاستونی از انواع پارچه کت و شلواری است. این یک کلمه روسی است که به ایران آمده و در زبان فارسی پذیرفته شده و تقریبا هویت ایرانی یافته است. در سال های پیش از مشروطیت و حتی در جریان آن فاستونی تنها پارچه ای بود که با آن سرداری می  – ادامه تعبیر خواب فاستونی…

فاخته

محمد بن سیرین گوید : دیدن فاخته درخواب، دلیل زنی بود ناقص دین و بدمهر كه با كسی نسازد. اگر بیند كه فاخته داشت، دلیل است زنی بدین صفت بخواهد. اگر بیند فاخته خورد، دلیل كه به قدر آن مال یابد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند فاخته بر بام خانه او نشست و آواز  – ادامه تعبیر خواب فاخته…