روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ف

فراوانی آب

جابر مغربی گوید : آب ها كه به وقت زیاد شود، دلیل كند كه در آن سال فراخی و نعمت بود و اگر آبهای بسیار دید كه به زمین خورد، دلیل كند كه مردمان عامه آن سال راسلامت و عافیت بود. و اگر بیند كه آبها از سر مردمان فرود می آید ، دلیل كند  – ادامه تعبیر خواب فراوانی آب…

فراشی

محمد بن سیرین گوید : فراشی نمودن، دلیل است بر زن دلاله كه از بهر مردم خواهد. اگر دید كه فراشی می كرد، دلیل است از بهر خود یا از بهر دیگران زن خواهد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فراش را دلال و دلاله تعبیر کرده اند. فراش به معنی سرایدار و امربر است. کسی  – ادامه تعبیر خواب فراشی…

فرار

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید از تصادف یا زیانی می گریزید ، نشانة آن است كه حوادثی خوب برایتان اتفاق خواهد افتاد . ۲ـ اگر در خواب از زندانی فرار كنید، علامت آن است كه برای داشتن پشتكار در انجام كارها سربلند می شوید . ۳ـ فرار از شر و هر گونه  – ادامه تعبیر خواب فرار…

فراخی

محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند كه خانه یا دكان فراخ شد، دلیل است روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند كه مقامی بر وی تنگ شد، دلیل است معیشت بر وی تنگ شود، فی الجمله دیدنِ فراخ شدن چیزهای تنگ درخواب، دلیل گشایش كارها است.

فر (آشپزخانه)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که در آشپزخانه خود فر نو و تازه دارید بسیار خوب است. اگر زن ندارید با زنی کاردان و مدیر و مدبر صاحب شخصیت ازدواج می کنید. اگر همسر دارید خواب شما خبر می دهد که تحولی مطلوب در روابط شما پدید می آیدو به نحوی  – ادامه تعبیر خواب فر (آشپزخانه)…

فر (مو)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر مردی در خواب ببیند که سر خود را فر زده است در روزهای آینده عملی زشت و ناپسند مرتکب می شود که مورد مواخذه قرار می گیرد و آبرویش به مخاطره می افتد ولی اگر زنی در خواب ببیند که گیسوی خویش را فر زده است درخانواده عزیز می  – ادامه تعبیر خواب فر (مو)…

فحش

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به كسی فحش می دهید ، معنایش این است كه در كارهایتان موفق نمی شوید و بر اثر پافشاری و لجاجت در محیط كار با دیگران ، مبلغ قابل توجهی را از دست می دهید . ۲ـ اگر خواب ببینید كسی به شما فحش می دهد ،  – ادامه تعبیر خواب فحش…

فتنه

محمد بن سیرین گوید : اگر كسی در خواب بیند كه درجائی فتنه پدید آید، دلیل كه فسق و فساد در آن ملك ظاهر شود. اگر بیند كه فتنه ازمقامی زایل شد، دلیل است اهل آن دیار به خدا بازگردند. حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر درخواب از ده چیز یكی بیند، دلیل است  – ادامه تعبیر خواب فتنه…

فتیله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فتیله در خواب های ما کار هوشیارانه و مدبرانه ای است که می کنیم و در مورد آن امید ها می بندیم. اگر در خواب ببینیم که چراغی بدون فتیله داریم رویای ما می گوید کاری بی امید انجام می دهیم. کاری می کنیم که امید پیروزی در آن نیست  – ادامه تعبیر خواب فتیله…

فانوس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید جائی تاریک است و شما فانوسی در دست دارید خواب شما می گوید امیدی در شما به وجود می آید که اهمیت آن و تاثیرش در آینده شما به اندازه نوری است که از فانوس به اطراف پراکنده می گردد. اگر آن جا بودید جز شما  – ادامه تعبیر خواب فانوس…