روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ف

فروختن

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه مصحف بفروخت، دلیل كه مسلمانی پیش او خوار بود و بدان كه هر چه در راه دین عزیز بود، فروختن آن درخواب بداست. اگر بیند چیز بفروخت مثل غلامِ خود، دلیل است بدنام شود.اگر بیند كه زن خویش را بفروخت، دلیل كه حرمت و بزرگی او زایل  – ادامه تعبیر خواب فروختن…

فرفره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فرفره فریب و نیرنگ است. اگر در خواب ببینید که چون کودکان فرفره ای در دست دارید نشان آن است که فریب چیزی را می خورید که به اندازه همان فرفره کم ارزش است. در این صورت خواب شما می گوید کاری می کنید که دچار سرگردانی می شوید به  – ادامه تعبیر خواب فرفره…

فرغون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :فرغون در خواب های ما سمبل و مشخصه کسی است که کارهای سنگین و کمرشکن را به سود ما انجام می دهد و متقابلا هیچ دستمزدی نمی گیرد و انتظار و توقعی ندارد.فرغون به جای خیلی افراد می تواند قرار بگیرد. چه در داخل و چه بیرون از خانه شما. به  – ادامه تعبیر خواب فرغون…

فرعون

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند از فرعونیان یا از پادشاه ستمگر یكی در شهر فرود آمد و مُقام نمود، دلیل است سیرت فرعون در آن دیار ظاهر شود. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فرعون در خواب های ما همان تعبیر را دارد که برای پادشاه گفتیم. در خواب های خویش ما شخصی را  – ادامه تعبیر خواب فرعون…

فرشته

تأویل دیدن فرشتگان بدان که خلایق روحانی ونورانی اند پس تأویل فرشته از دو وجه است یکی پادشاهی بود کامکار با دین ودیانت دومی کسی پرهیزکار لطیف و زاهد وخوش طبع و مطیع و فرمانبردار بدان که از جمله فرشتگان چهار فرشته اند که نیکو تر وبهتر از همه فرشته هایند اول جبرئیل دوم میکائیل  – ادامه تعبیر خواب فرشته…

فرش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معنی فرش با قالی فرق دارد. قالی را در جای خود نوشته ام. فرش به معنی چیزی است که می گسترانند و بر آن می نشینند حتی ممکن است آجر یا موزائیک یا سنگ را هم فرش کنند کما این که زیاد ( سنگ فرش) و امثالهم را شنیده و  – ادامه تعبیر خواب فرش…

فرزند

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد. اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید. اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه طفلی را جائی افكنده بودند و او بازیافت، دلیل  – ادامه تعبیر خواب فرزند…

فرجی

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند فرجی فراخ و پاكیزه پوشیده بود. دلیل كه از غم ها فرج یابد. اگر فرجی را كهن و چركین بیند، تاویلش به خلاف این است. محمد بن سیرین گوید : دیدن فرجی دیبا به خواب، كسی را كه دیباپوش است، نیك بود و مردم پارسا را بد باشد  – ادامه تعبیر خواب فرجی…

فرجه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فرچه در خواب های ما سمبل شخص یا چیزی است که روزانه به آن احتیاج پیدا می کنیم و او کار یا خدمتی کوچک و کم اهمیت برای ما انجام می دهد مانند فروشنده بلیت اتوبوس، یا واکسی محله، یا متصدی پارکینگ که اتومبیل خود را در آنجا پارک می  – ادامه تعبیر خواب فرجه…

فرج

اگر مردی به خواب دید كه چون زنان فرج داشت، دلیل است خوار و رسوا شود. اگر بیند كسی با وی مجامعت نمود، دلیل است حاجتش از وی روا شود. اگر دو زن در خواب بیند ایشان را یك فرج بود، دلیل كه ایشان زن یك مرد شوند. ابراهیم كرمانی گوید : اگر زنی درخواب  – ادامه تعبیر خواب فرج…