روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ف

فسنجان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن فسنجان در خواب بد نیست و آن را باید جزو غذاهای خوب محسوب داشت. فسنجان مالی است که آماده و اندوخته و فراهم شده به دست بیننده خواب می رسد و به طبع او بسیار خوش می آید ولی کسی که مال را فراهم آورده زحمت بسیار کشیده و  – ادامه تعبیر خواب فسنجان…

فضله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فقط مدفوع موش و گنجشک را فضله می نامندو تعبیر این دو در خواب متفاوت است. چنان چه در خواب ببینیم سرگرم پاک کردن برنج هستیم و فضله موش در آن می بینیم خواب ما می گوید زنی به ما زیان می رساند. اما فضله گنجشک لطمه ای است که  – ادامه تعبیر خواب فضله…

فستق

محمد بن سیرین گوید : دیدن فستق در خواب، مال و خواسته است. اگر دید كه مغز فستق داشت، دلیل است به قدر آن مال یابد.

فزون شدن

محمد بن سیرین گوید : دیدن فزون شدن درخواب، فزونی كه خیر و صلاح بود، به تاویل نیك بود و فزونی كه شر و فساد بود بد است. ابراهیم كرمانی گوید : دیدن فزونی كه در تن است، دلیل مال و خواسته بود. اگر بیند كه از آن افزونی كه در تن او بود او  – ادامه تعبیر خواب فزون شدن…

فرنی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فرنی در خواب سود یا نعمت یا کالا و مالی است که نه با قدرت بلکه در عین ضعف عاید شما می شود. حتی می توان گفت سودی است که بر مبنای ترحم نصیب بیننده خواب می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که فرنی می خورد سود یا مالی در  – ادامه تعبیر خواب فرنی…

فریاد

لوک اویتنهاو می گوید : فریاد : بدگویی و غیبت کردن فریادهای بسیار : خبرهای نشاط انگیز فریاد حیوانات : خبرهای ملال انگیزی به گوشتان خواهد رسید یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن جرس تندرستی و فراخی است آنلی بیتون میگوید : ۱ـ شنیدن فریاد كسی كه درد و رنج می كشد ، در  – ادامه تعبیر خواب فریاد…

فروشگاه

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن فروشگاهی پر از كالا در خواب ، نشانة پیشرفت در زندگی و سعادتمند شدن است . ۲ـ دیدن فروشگاهی خالی در خواب ، نشانة بی ثمر ماندن تلاشها است . ۳ـ اگر خواب ببینید فروشگاهی در شعله های آتش می سوزد ، علامت آن است كه در زمینة كار  – ادامه تعبیر خواب فروشگاه…

فروش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فروش اصولا در خواب های ما خوب نیست چون مفهوم آن این است که چیزی را از دست می دهیم و به جای آن پول می گیریم که می دانیم خود پول چیز خوبی نیست و معبران پول را شیئی کثیف دانسته اند. با قبول این اصل یک حکم کلی  – ادامه تعبیر خواب فروش…

فرو رفتن در آب

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر كنندكان خواب غوطه خوردن و فرورفتن در آب را به بنج وجه تعبیر می كنند: ۱٫ یقین ۲٫ قوت ۳٫ کارصعب و دشوار ۴٫ همدم و هم صحبت کسی شدن (ندیمی) ۵٫ در خدمت مقام مهم شهر بودن(عمل از جهت رئیس شهر)

فرود آمدن

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب دید كه از كوهی یا از بامی فرود آمد، دلیل كه در بزرگی و مالش نقصان شود. اگر بیند از بلندی به زیر آمد، دلیل كه به قدر بلندی او را نقصان مال بود. اگر بیند از نردبانی ازخشت و گل فرود آمد، دلیل كه دینش به  – ادامه تعبیر خواب فرود آمدن…