روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ف

فندک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که کسی فندک به شما هدیه داد امکاناتی در اختیارتان قرار می دهد که هم می تواند مفید و موثر باشد و هم زیان بخش. او امکان را در اختیار شما قرار می دهد و بقیه به تدبیر و تعقل خود شما سپرده می شود. اگر  – ادامه تعبیر خواب فندک…

فندق

محمد بن سیرین گوید : دیدن مغز فندق، دلیل مال است. اگر بیند كه فندق بسیار داشت، دلیل است از بخیلی منفعت یابد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فندق در خواب نعمتی است حلال و بسیار نیکو که نصیب شما می شود. اگر در خواب ببینید که فندق پوست می کنید و می خورید نعمتی  – ادامه تعبیر خواب فندق…

فنجان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فنجان سهم و بهره ما است. از نیک و بد، زشت و زیبا، تلخ و شیرین حوادثی که اتفاق می افتند هر کس به اندازه تاثیر خویش سهمی دارد. فنجان در خواب پیمانه سهمیه ما است از مجموع پیش آمدها. تعداد فنجان هائی که در خواب می بینیم گویای بیش  – ادامه تعبیر خواب فنجان…

فلوس

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند فلوس بسیار داشت، دلیل كه با كسی خصومت كند. اگر بیند كه فلوس داشت، دلیل غم و اندوه است. اگر دید كه فلوس از خود جدا نمود، دلیل است از غم برهد.

فلوت

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ شنیدن آوای فلوت در خواب ، نشانة آن است كه پس از سالها دوستان خود را ملاقات خواهید كرد و به كارهایی مفید مشغول خواهید شد . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند فلوت می نوازد ، علامت آن است كه عاشق فردی جذاب خواهد شد .

فلفل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن فلفل در خواب خوب نیست. غم و رنج و تلخ کامی و شکست است. چه خشک باشد و چه تر، چه در غذا پخته و آمیخته باشیم و چه سبز آن را سر سفره بنهیم. تعبیر فلفل را در زمره چاشنی ها و سس ها گفتیم به حرف ـ  – ادامه تعبیر خواب فلفل…

فلاختن

محمد بن سیرین گوید : اگر كسی بیند كه سنگ فلاخن به كسی انداخت، دلیل كه بر آن كس نفرین كند و دیدن سنگ فلاخن انداختن، دلیل بر سخن ناخوش است كه بگوید.

فقیه

محمد بن سیرین گوید : اگر جاهلی در خواب بیند كه فقیه و فاضل شد، دلیل كه به بلائی مبتلا شود. اگر بیننده عالم بود، دلیل شرف و بزرگی است و نامش در آن دیار منتشر شود. اگر عامی بیند كه فاضل شد، دلیل كه یاور شود. اگر بیننده عالم بود قاضی شود.

فقیر

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن فقیری پیر در خواب ، علامت مدیریت نادرست و از دست دادن دارایی است . و خبرهایی كه شما را رسوا خواهد كرد . به شهرت و اعتبار شما آسیب وارد خواهد ساخت . ۲ـ دیدن خواب بذل و بخشش به فقیر ، نشانة رضایت و خرسندی از وضع  – ادامه تعبیر خواب فقیر…

فقاع

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند فقاع می خورد، دلیل كه از خادمی راحت یابد. اگر بیند فقاع به كسی داد، دلیل كه مال خود به وی دهد. جابر مغربی گوید : خوردن فقاع در خواب، دلیل بر خدمت نمودن مردی سفله است. اگر بیند فقاع شیرین خورد، دلیل است از آن  – ادامه تعبیر خواب فقاع…