روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ف

فنچ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فنچ مرغی است زینتی که بومی سرزمین ما نیست و از کشورهای دیگر به ایران آورده شده لذا تعبیری که برای ما دارد با آنچه معبران غربی درباره اش می نویسند باید متفاوت باشد. معبران سنتی و کهن درباره فنچ چیزی ننوشته اند چون آن را نمی شناخته اند. اگر  – ادامه تعبیر خواب فنچ…

فین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که بینی شما گرفته و در آن حالت فین بکنید که مخاط بینی خارج شود و راه تنفس گشوده گردد نشان آن است که مشکلی برای شما پیش می آید که آن را به اندک تلاش رفع می کنید و آسوده می شوید. اگر در خواب  – ادامه تعبیر خواب فین…

فیله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فیله گوسفند یا گاو در بیداری گوشتی است نرم و قابل کباب کردن و خوردن. در خواب نیز مالی است که آسان خرج می شود اما به دست آوردنش تصادفی است. نوشته اند فیله گاو یا گوسفند مالی است اندوخته و حلال که به دست بیننده خواب می رسد و  – ادامه تعبیر خواب فیله…

فیل

محمد بن سیرین گوید : معبران می گویند كه فرق نیست هیج میان خواب شب و خواب روز، الا در فیل. اگر كسی در خواب بیند كه بر فیل نشسته است، دلیل كه زنی بخواهد نابكار. اگر این خواب را به روز بیند، دلیل كه زن را طلاق دهد یا كنیزك را بفروشد. اگر بیند  – ادامه تعبیر خواب فیل…

فیروزه

محمد بن سیرین گوید : فیروزه درخواب دیدن، ظفر و قوت حال روانی است. اگر بیند فیروزه از وی ضایع گردد، دلیل كه مرادش برنیابد. جابر مغربی گوید : اگر بیند فیروزه به خروار داشت، دلیل كه به قدر آن مال یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن فیروزه درخواب بر چهار وجه است.  – ادامه تعبیر خواب فیروزه…

فوطه

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب دید كه جامه ای از فوطه داشت، دلیل شادی و آسانی است. اگر آن فوطه را كهنه بیند، تاویل به خلاف این است. جابر مغربی گوید : اگر بیند كه جامه ای از فوطه پوشیده بود و بیننده مستور است، تاویلش نیكو بود. اگر بیننده مفسد بود،  – ادامه تعبیر خواب فوطه…

فوره

خمیر خشک محمد بن سیرین گوید : فوره خوردن، دلیل رنج و غم بود. اگر بیند فوره خورد، دلیل رنج و غم است. اگر بیند كه فوره میخورد، دلیل كه متفكر شود و نیز گویند: دیدن فوره در خواب، دلیل بیماری است.

فواق

محمد بن سیرین گوید : اگر دید او را فواق بود، دلیل كه سخنی ناسزا گوید. ابراهیم كرمانی گوید : اگر دید به وقت نان خوردن اوفواق پیدا شد، دلیل بیماری است.

فنک

محمد بن سیرین گوید : دیدن فنك درخواب، دلیل مردی توانگر غریب است و گوشت و پوست و استخوان، او را به خواب دیدن مال و خواسته است. اگر با فنك جنگ كرد، دلیل كه با غریبی خصومت كند. اگر بیند فنك را بكشت و پوستش را بكند، دلیل كه مال غریبی تلف كند.

فنر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فنر را در خواب نمی بینیم مگر در رابطه با یک ماشین یا دستگاه یا ساعت و هر چیز دیگری که فنر در آن نقشی ایفا می کند و وظیفه ای بر عهده دارد. اگر در خواب ببینیم که حلقه ای از فنر ساعت داریم که ندانیم ساعت آن کجاست  – ادامه تعبیر خواب فنر…