روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف غ

غرابه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : غرابه شیشه ای است بزرگ و شکم دار با دهانه ای تنگ که در آن مایعات را انبار می کردند و نگه می داشتند که اکنون با وجود ظروف پلاستیکی نه مورد مصرف دارد و نه ساخته می شود. دیدن غرابه در خواب مثل چند شیئی دیگر که نوشتم توقع  – ادامه تعبیر خواب غرابه…

غبار

اگر درخواب بیند كه غبار بر چیزی نشسته بود، اگر ملك او بود، دلیل كه قدر آن مال حاصل كند. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند روی او پرغبار بود، دلیل كه وی عقوبتی رسد. اگر در خواب بیند غبار را در زمین و ملك خود بیند، دلیل كه به قدر آن مال حاصل كند.  – ادامه تعبیر خواب غبار…

غایط

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : غایط، یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند غایط در خواب پول است  – ادامه تعبیر خواب غایط…

غایب

محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب بیند كه غایب از سفر بازآمد، دلیل كه كار بسته بر وی گشاده گردد، اما غائب به سفر دیگر رود و خبرش دیرتر رسد. جابر مغربی گوید : اگر بیند غایبش از سفر سواره بازآمد، دلیل كه آن غایب با مال و نعمت بازآید. لوک اویتنهاو می  – ادامه تعبیر خواب غایب…

غلاف

اگر در خواب بیند كه شمشیر از غلاف بیرون كشید، دلیل است كه زنش پسری آورد و دیدن غلاف كارد همین، دلیل است.

غالیه

محمد بن سیرین گوید : دیدن غالیه به خواب، دلیل ادب و ناموری بود. اگر بیند غالیه بر كسی مالید، دلیل كه آن كس از او ادب و فرهنگ آموزد. ابراهیم كرمانی گوید : دیدن غالیه به خواب،دلیل حج بود و بعضی گویند، دلیل بر مالی بود كه از مهتری به وی رسد. اگر در  – ادامه تعبیر خواب غالیه…

غارت

اگر در خواب بیند مال را غارت كردند، دلیل كه به سبب مال غم خورد. جابر مغربی گوید : اگر بیند لشگر اسلام دیار كفر را غارت كردند، دلیل كه كافران را مصیبت رسد. اگر بیند لشگر كفر دیار اسلام را غارت كردند، دلیل كه اندوهی به اسلام رسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید :  – ادامه تعبیر خواب غارت…

غاز

لوک اویتنهاو می گوید : غاز پر کندن غاز : سرخورده شدن بریان کردن غاز: یک مهمان خریدن غاز : به شما مانند یک احمق نگاه میشود خوردن آن : یک همراه پرچانه غازی که پرواز میکند : یک سفر بزرگ در انتظارتان است کشتن آن : ارث غاز وحشی : خبرهایی از خارج از  – ادامه تعبیر خواب غاز…

غار

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل كه از دنیا برود. اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل كه به كاری سخت گرفتار شود. اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن شد، دلیل كه او را در زندان كنند. اگر غار را تنگ  – ادامه تعبیر خواب غار…

غار

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل كه از دنیا برود. اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل كه به كاری سخت گرفتار شود. اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن شد، دلیل كه او را در زندان كنند. اگر غار را تنگ  – ادامه تعبیر خواب غار…