روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف غ

غلام

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه غلام كسی شده بود، دلیل است كه از كاری سخت رنجور شود. جابر مغربی گوید : كه دیدن غلام به خواب، دلیل پادشاهی و شادی است. حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر بیند كه غلام یا كنیزك بفروخت نیكو بود. اگر بیند كه بخرید بد است.

غل

محمد بن سیرین گوید : دیدن غل، دلیل كفر است و میل كردن به ناحق. اگر كسی غل در گردن به خواب بیند كه داشت، دلیل است كه كافر می میرد و مسلمانی به دروغ كند. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه غل در دست داشت، دلیل است كه بخیل بود. و معبران گویند:  – ادامه تعبیر خواب غل…

غش کردن

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید غش می كنید ، علامت آن است كه یكی از اعضای خانواده بیمار خواهد شد و از حال و روز فردی كه دور از شما زندگی می كند خبرهایی ناخوشایند خواهید شنید . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند غش می كند ، علامت آن است كه به  – ادامه تعبیر خواب غش کردن…

غسل کردن

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه در آب رود یا در آب دریا غسل كرد، دلیل بر درستكاری و دیانت او باشد و غمش زایل شود. اگر این خواب را بیمار بیند، دلیل است شفا یابد. اگر وام دار بود بگذارد، اگر بنده ای بیند خلاصی یابد. اگر بیند كه به اب گرم  – ادامه تعبیر خواب غسل کردن…

غزال

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : غزال همان تعبیر آهو را دارد و غزال زنی است خوش خرام و زیبا و رمنده اگر به چنگ بیفتد استعداد خو پذیری قابل تحسینی دارد و همسری مهربان و خانه آرا می شود.

غزا کردن

اگر كسی درخواب بیند كه در راه خدا غزا می كرد، دلیل است كه بی نیاز شود. اگر بیند كه روی از غزا بگردانید، دلیل است كه منفعت از فرزندان و خویشان بازگیرد. اگر بیند كه مردم آن دیار به غزا رفت، و با كافران جنگ كرد، دلیل كه بر دشمن ظفر یابد و روزی  – ادامه تعبیر خواب غزا کردن…

غریبه

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید غریبه ای شما را شاد می كند ، دلالت بر آن دارد كه به محیطی سالم و صمیمی پا خواهید گذاشت . اما اگر خواب ببینید غریبه ای شما را آزار می دهد ، نشانة آن است كه یأس و نومیدی در كمین شماست . ۲ـ اگر  – ادامه تعبیر خواب غریبه…

غروب

لوک اویتنهاو می گوید : غروب آفتاب : پیری عاقبت به خیر آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن غروب خورشید در خواب ، نشانة بی پاسخ ماندن آرزوهاست . ۲ـ اگر تاجری خواب غروب خورشید را ببیند ، علامت آن است كه به هر كاری دست بزند ، آینده ای تاریك خواهد داشت .

غرق شدن

محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل كه پادشاه او را هلاك كند. جابر مغربی گوید : اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل كه كار دنیا كه به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند ملكی یا  – ادامه تعبیر خواب غرق شدن…

غربال

محمد بن سیرین گوید : دیدن غربال به خواب، دلیل بر خادمی بود تمیز. اگر بیند غربال نو داشت، دلیل كه او را خادم یا كنیزك پاكیزه حاصل شود. اگر بیند غربال از وی ضایع شد، دلیل كه خادم از وی جدا شود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب بیند كه غله به غربال پاك  – ادامه تعبیر خواب غربال…