روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف غ

غیبت

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ در خواب اگر از غیبت كسی متأثر شوید ، به این معناست كه برای به دست آوردن دوستانی همیشگی تلاش خواهید كرد . ۲ـ اگر در خواب از غیبت دوستی خشنود شوید ، نشانة آن است كه به زودی از دست دشمن خلاص خواهید شد .

غول

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : غول در خواب یا واکنش ضعف است یا دشمنی است بزرگ که از او هم بیم داریم و هم آسیب می بینیم و همیشه برای ما خطر ایجاد می کند . چنانچه در خواب غولی دیدید که عزم شما را داشت از جانب کسی مورد تهدید قرار می گیرید .  – ادامه تعبیر خواب غول…

غوص

اگر در خواب بیند كه به دریا غوص كرد و مروارید برآورد، دلیل كه به قدر آن علم و دانش حاصل نماید، یا از مال سلطان چیزی به وی رسد. اگر بیند به دریا فرو رفت و هیچ برنیاورد، دلیل است به علم آموختن مشغول شود و فایده نیابد. جابر مغربی گوید : اگر بیند  – ادامه تعبیر خواب غوص…

غوره

اگر بیند كه غوره می خورد به وقت خود، دلیل كه مال حاصل نماید به مشقت. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند غوره خورد، دلیل كه اندوهناك شود. اگر بیند غوره بفروخت و نخورد، دلیل است هیچ اندوهی به وی نرسد. اگر غوره را در خواب به گوشت پخته بیند، دلیل كه هیچ اندوهی به  – ادامه تعبیر خواب غوره…

غورباغه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران اسلامی و قدیمی در مورد غورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که چون تباین زیاد دارد از ذکر آن ها در می گذریم. این تعبیرات و تاویلات بر مبنای توجه به نحوه زیست غورباغه انجام گرفته است به این صورت که چون این جاندار  – ادامه تعبیر خواب غورباغه…

غنیمت

محمد بن سیرین گوید : دیدن غنیمت یافتن، اگر مال كافران است، دلیل كه در آن ملك نرخ ها گران شود. اگر دید كه مسلمانان از دیار كافران غنیمت آوردند، دلیل است كه در آن دیار نعمت ارزان شود.

غم باد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : غم باد یا فتق شکم چنین است که پوست شکم در نقطه ای بالا می رود و فشار روده به طرف بیرون برجستگی ایجاد می کند. این را غم باد می نامند. غم باد یا هر نوع آماس دیگری از این دست که به علت حادثه ای به وجود نیامده  – ادامه تعبیر خواب غم باد…

غم

محمد بن سیرین گوید : دیدن غم درخواب، دلیل خرمی است. اما اگر بیند كه از غم رسته بود، دلیل غم است. اگر بیند كه غمگین بود، دلیل خرمی است.

غلغلک کردن

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید كسی شما را غلغلك می دهد ، نشانة آن است كه با نگرانیهایی قابل توجه رو در رو خواهید شد . ۲ـ اگر خواب ببینید دیگران را غلغلك می دهید ، نشانة آن است كه در اثر ضعف و حماقت از سود بسیاری چشم می پوشید .

غلبه کردن

اگر در خواب بیند كه با خصم غلبه كرد و چیره شد، دلیل است كه بر دشمن غالب شود. اگر به خلاف این بیند دشمن بر وی ظفر یابد.