روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ع

عدد

محمد بن سیرین گوید : دیدن عدد به خواب، یكی نیكو بود. اگر به خواب بیند كه یك درم داشت یا یك دینار یا غیره، دلیل است بر نیكی، زیرا كه اصل شمارها یكی است. ابراهیم كرمانی گوید : عدد یكی نیك بود، اما دو، دلیل غم بود. اگر به خواب عدد سه بیند، دلیل  – ادامه تعبیر خواب عدد…

عبور

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن عبور در خواب مشروط است زیرا هیچ گاه عمل عبور راسا محور خواب قرار نمی گیرد و نمی تواند هم باشد. اگر در خواب ببینید که از روی یک پل عبور می کنید و پل بر رودخانه ای خروشان قرار گرفته از فتنه و آشوبی به سلامت می رسید.  – ادامه تعبیر خواب عبور…

عبادت

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه حق تعالی را عبادت كرد، دلیل خیر صواب جهت آخرت كند. اگر غیرخدا را سجده كرد، تاویل به خلاف این بود. اگر بیند كه عبادت در مسجد یا در صومعه كرد، دلیل كه خیرات بسیار كند. اگر درجایی مكروه كرد، تاویل به خلاف این بود. منوچهر مطیعی  – ادامه تعبیر خواب عبادت…

عبا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : داشتن و پوشیدن عبا در خواب اگر به عنوان پوشش باشد تعبیر جامه و لباس را دارد که در جای خود نوشته ام ولی اگر جهت عبادت باشد نیکو است و خیر و خوبی تعبیر می شود. اگر در خواب ببینید که عبا می خرید کاری نیک انجام می دهید  – ادامه تعبیر خواب عبا…

عالم

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه عالم یا فقیه شد و بیننده جاهل بود، دلیل است بر زبان مردم افتد به بدی. اگر عالم بود، علم او زیاده گردد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه مردم را علم می گفت و بیننده عالم نبود، به حیله مردم آن دیار را مسخر خود  – ادامه تعبیر خواب عالم…

عاشق شدن

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند بر كسی عاشق شد، دلیل كه نیازمند و حریص گردد. اگر عاشقی او به چیزی حرام بود، دلیل بر فساد دین او بود. اگر بیند كه از معشوق كام دل یافت، دلیل منفعتی بود. لوک اویتنهاو می گوید : عاشق عاشق شدن : سرخوردگی دیدن عشاق : شادیهای  – ادامه تعبیر خواب عاشق شدن…

عاقد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن عاقد در خواب میمون و مبارک نیست زیرا او کسی است که لطمات و صدمات مهلک به بیننده خواب وارد می آورد و مصیبت و بلا می آفریند که البته دیدنش در خواب خوب تعبیر نمی شود. اگر ببینید آشنایی از جمله آشنایان شما عاقد شد بیگانه به شما  – ادامه تعبیر خواب عاقد…

عاریت

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه چیزی عاریت به كسی داد، دلیل است كه آن چیز بر وی ثابت بماند و تمتع از او یابد.

عاج

محمد بن سیرین گوید : دیدن عاج در خواب، دلیل مال بود از پادشاه. اگر در خواب بیند كه عاج داشت، دلیل است از پادشاه منفعت بیند. اگر كه عاج از وی ضایع شد، دلیل است كه مالش تلف گردد. جابر مغربی گوید : اگر كسی درخواب بیند كه عاج در صندوق داشت. دلیل كه  – ادامه تعبیر خواب عاج…