روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ع

عروسی

اگر درخواب بیند كه عروسی خواست اما او را ندید و نامش ندانست، دلیل كه زود بمیرد. اگر بیند كه عروس به خانه آورد و با وی بخفت، دلیل بزرگی بود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است. جابر مغربی گوید : اگر زنی بیند كه  – ادامه تعبیر خواب عروسی…

عروسک

لوک اویتنهاو می گوید : عروسک : بازی بی معنی عروسک بودن : پول بر باد دادن آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن عروسك در خواب ، نشانة آن است كه شادمانی در جمع خانوادة شما راه خواهد یافت . ۲ـ دیدن عروسك شكسته در خواب ، نشانة آن است كه مرگ قلب شما را  – ادامه تعبیر خواب عروسک…

عروس

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است ، نشانة آن است كه بزودی ارثی به او می رسد . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است ، دلالت بر آن دارد كه آرزوهای او برآورده خواهد شد . ۳ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و  – ادامه تعبیر خواب عروس…

عرق

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند كه عرق از تن او روان شد، دلیل است كه به قدر عرق نقصان در مالش افتد، خاصه كه در زمین چكد. اگر بیند كه جامه او از عرق تر شد، دلیل است كه به قدر آن، مال خویش را به عیال دهد. اگر در خواب  – ادامه تعبیر خواب عرق…

عرعر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عرعر دو نوع است. اول عرعر که صدای مخصوص الاغ است دوم عرعر که نوعی درخت است. صدای الاغ در خواب ها نیکو نیست چون معبران شنیدن عرعر را غیبت و بدگوئی و خبر بد و دشنام های رکیک تعبیر کرده اند. اگر صدای عرعر را بشنوید و الاغ صاحب  – ادامه تعبیر خواب عرعر…

عرش

محمد بن سیرین گوید : دیدن عرش درخواب، دلیل امری است بزرگ یا مال و خواسته بسیار. اگر عرش را آراسته بیند، دلیل است كه عزت یابد و گویند كه كارش بلند شود. اگر در خواب عرش را حقیر بیند، دلیل است با بزرگی پیوندد و از او حرمت یابد. اگر بیند كه از عرش  – ادامه تعبیر خواب عرش…

عراده

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه در شهر یا قعله كافران عراده انداخت، دلیل است كه اهل آن شهر در مسلمانی سخن ناسزا گویند. اگر بیند كه سنگ عراده به جائی انداخت، دلیل است كه اهل آن موضع را غیبت كند یا دشنام دهد.

عذره

علامه مجلسی ( ره) گوید : افتادن در عذره یا به آن آلوده شدن را به مالی رسیدن می داند

عذر خواهی

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید برای گناهی كه اصلاً مرتكب نشده اید از كسی عذرخواهی می كنید ، نشانة آن است كه در كارهای خود با دردسری مواجه می شوید ، اما سرانجام معلوم می شود این دردسر به پیشرفت شما كمك شایان توجه ای كرده است . ۲ـ اگر خواب ببینید  – ادامه تعبیر خواب عذر خواهی…

عدس

معبران را در تاویل عدس خلاف است. محمد بن سیرین گوید : دیدن عدس در خواب نیكو است، زیرا كه ابراهیم خلیل آن را دوست داشتی. ابراهیم كرمانی گوید : دیدن عدس در خواب، دلیل مال است از قِبَل زنان به درد دل. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن عدس در خواب خوب است چون  – ادامه تعبیر خواب عدس…