روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ع

عصبانی

لوک اویتنهاو می گوید : عصبانی بودن از دست کسی که به او علاقمند هستید : عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری عصبانی شدن : سوء تفاهم در خانواده از دست یک دوست عصبانی بودن : یک دوست خوب

عصاری

اگر در خواب بیند كه عصار یم كرد،دلیل است كه كاری كند كه مردم او را ثنا گویند و نامش در جهان منتشر شود به نیكی.

عصا

ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه عصا دردست داشت و دراز شد، دلیل است كه به مراد رسد. اگر دید كه عصای او كوتاه شد، دلیل نامرادی است. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن عصا به خواب بر سه وجه است. اول: پادشاه. دوم: مردی بزرگ. سوم: قوت دركارها منوچهر مطیعی تهرانی گوید  – ادامه تعبیر خواب عصا…

عشق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عشق در خواب دیدنی نیست مگر این که خودتان یا دیگریرا عاشق بیابید. عشق در هر غالبی که باشد در خواب های ما حرص و آز و ولع است و حتی طمع زیاد و مضر . ضعیف ترین نوع عشق در خواب به نیاز و شدیدترین آن به حرص و  – ادامه تعبیر خواب عشق…

عسل

ابراهیم كرمانی گوید : عسل در خواب، غنیمت بود از مال ها و نیكی بود از كردارها، زیرا كه در وی شفای دردها است و شهد روزی بسیار بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید : خوردن عسل درخواب بر سه وجه است. اول: روزی حلال، دوم: منفعت، سوم: به مراد دل رسیدن . ترانگبین روزی  – ادامه تعبیر خواب عسل…

عسس

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند عسسان می گشت و عسسان مردم مصلح بودند، دلیل منفعت، اگر مفسد بودند، مضرت است

عزل

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه پیری معروف از كار عزل شد، دلیل بر نقصان او بود. اگر این خواب را جوانی بیند، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند كه بزرگی را از كاری عزل كردند، دلیل بر ضعف دین او است و باید توبه كند.

عزرائیل

ابن سیرین گوید : اگر کسی ملک الموت را به خواب بیند چنانکه در آسمان او را بیند و خودش را در زمین دلیل که هر کاری دارد از آن معزول گردد واگر عزرائیل را در زمین نزدیک خویش بیند دلیل بر اینکه اجلش نزدیک است اگر ملک الموت را شادمان بیند دلیل که شهید  – ادامه تعبیر خواب عزرائیل…

عزا

لوک اویتنهاو می گوید : عزا : آینده ای خوش آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید عزادار كودكی هستید ، نشانة آن است كه نقشه هایی كه برای زندگی خود كشیده اید با سرعت به شكست می انجامد . ۲ـ اگر خواب ببینید برای خویشاوندی عزاداری می كنید ، دلالت بر آن دارد  – ادامه تعبیر خواب عزا…

عریان

محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد. دلیل كه حج طلب كند. اگر بیننده خواب مردی مستور بود، گناهش عفو گردد. اگر صالح نباشد، دلیلش بد بود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر خود را برهنه دید و در طلب دنیا بود، دلیل بر غم و اندوه  – ادامه تعبیر خواب عریان…