روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ع

عقد

محمد بن سیرین گوید : دیدن كژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است. اگر بیند كژدم او را بگزید، دلیل كه دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانكه غمگین شود. اگر دید كژدمی را بكشت، دلیل كه بر دشمنی ظفر یابد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر دید كژدمی داشت و مردم را می گزید،  – ادامه تعبیر خواب عقد…

عقد کنان

لوک اویتنهاو می گوید : عقدکنان: آینده ای خوش

عقاب

حضرت دانیال گوید : عقاب درخواب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانكه همه كس از او بترسد. اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل كه در نزد پادشاه خاص و مقرب شود. اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد،  – ادامه تعبیر خواب عقاب…

عطسه کردن

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند كه عطسه كرد و الحمدلله گفت، دلیل است كه از بزرگی حاجتش روا شود. اگر بیننده خواب بیمار بود، دلیل كه محتاج به طبیب نباشد. اگر بیند كه سه نوبت عطسه داد نیك بود. اگر بیند كه عطسه بسیار داد، دلیل كه مرادش به دشواری برآید.  – ادامه تعبیر خواب عطسه کردن…

عطر

ابن سیرین گوید : اگر بیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده عالم بود دلیل است که مردم از علم او فائده برند اگر این خواب را توانگر بیند دلیل است که مردم را از مال او فائده رسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن عطر به خواب بر نه و جه  – ادامه تعبیر خواب عطر…

عطاری کردن

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند در خواب عطاری می كرد، دلیل كه مردم شكوه آن گویند، اگر بیند كه با عطار دوست و آشنا شد، دلیل است كه مردم در سخاوت نام او برند.

عطار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در گدشته عطار کسی بود که دارو می فروخت و این اشخاص غالبا خودشان هم طبابت می کردند و بیمار می پذیرفتند. این دسته از مردم را حشاش نیز می گفتند. فرق حشاش با عطار در این بود که اولی خودش گیاهان داروئی را در کوه و دشت می یافت  – ادامه تعبیر خواب عطار…

عطا دادن

محمد بن سیرین گوید : اگر كسی بیند عطا به وی داد، باید دید كه آن عطا چه باشد و عطا دهنده معروف بود یا مجهول، یا زن جوان بود یا پیر، آنگاه تعبیر كند. اگر بیند كه آن چنان بود كه مردم آن دوست دارند، دلیل بر نیكوئی، اگر به خلاف این بود، دلیل  – ادامه تعبیر خواب عطا دادن…

عضله

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید عضلاتی برجسته و قوی دارید ، نشانة آن است كه برخوردهای شدیدی با دشمنان خود خواهید داشت و سرانجام بر آنان غلبه می یابید و موفق می شوید برای خود ثروتی گرد می آورید . ۲ـ اگر خواب ببینید عضلاتی كوچك و ضعیف دارید ، علامت آن  – ادامه تعبیر خواب عضله…

عصیده

نوعی است از حلواها و بهترین آن، آن است كه زعفران در وی نباشد ودیدن وی به خواب،دلیل بر مال است كه به زحمت حاصل كند. اگر بیند كه كسی لقمه عصیده در دهان او گذاشت، دلیل است كه سخنی خوش شنود.