روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ع

عمود

محمد بن سیرین گوید : دیدن عمود به خواب، دلیل بر مردی بود راست و درست و بعضی گویند، دلیل است بر سخنی سخت. اگر بیند عمود بر كسی زد، دلیل كه سخنی به آن كس بگوید. اگر عمودِ خود را آهنین بیند، دلیل كه از پادشاه قوت یابد. اگر بیند عمود او ضایع شد،  – ادامه تعبیر خواب عمود…

عمو

لوک اویتنهاو می گوید : دایی ، عمو : سود زیاد آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن عموی خود در خواب ، نشانة آن است كه به زودی خبرهایی غم انگیز به گوشتان خواهد رسید . ۲ـ اگر خواب ببینید عموی شما دچار اختلال روانی شده است ، نشانة آن است كه با اقوام اختلاف  – ادامه تعبیر خواب عمو…

عماری

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند در عماری نشسته بود و آن عماری را بر اسب یا اشتر بسته بودند و میرفت، دلیل است كه بزرگی و منفعت یابد. اگر بیند آن عماری بیفتاد، تاویلش به خلاف این است. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن عماری به خواب برشش و جه است. اول:  – ادامه تعبیر خواب عماری…

عمارت کردن

اگر به خواب بیند عمارت مسجد یا خانقاه یا مدرسه می كرد، دلیل كه صلاح دین جوید و ثواب این جهان. اگر بیند زمین خراب را عمارت می كرد، مثل خانه و دكان و مانند اینها، فائده این جهانی بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن عمارت كردن درخواب بر چهار وجه است. اول:  – ادامه تعبیر خواب عمارت کردن…

علم

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن علم آموختن کاری از او صادر شود که ثواب حاصل آید

علک

اگر بیند علك می خائید، دلیل كه مال و نعمت به خصومت حاصل كند. اگر كه علك به آتش نهاد، دلیل كه به قدر آن نقصان مال بد.

علف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن علف در خواب اگر سبز و تازه باشد خوب است و اگر خشک و زرد باشد نیکو نیست و غم و رنج و ابتلا و گرفتاری تعبیر می شود. اگر ببینید علف از زمین می چینید خیر و خوبی می یابید. اگر علف را به عنوان وجین می چینید  – ادامه تعبیر خواب علف…

علایم راهنمایی و رانندگی

مولف گوید : علائم راهنمائی ورانندگی به منزله کسانی هستند که در زندگی اقدام به نصیحت و راهنمائی می کنند دیدن تابلوی راهنمائی زرد رنگ به منزله خطری است که انسان را در آنجا تهدید می کند تابلوهای ناخوانا نشانه راهنمایان نا آگاه می باشد

عقیق

محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند عقیق داشت، دلیل كه از بزرگی منفعت یابد. اگر بیند عقیق از وی ضایع گردید، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند عقیق به خروار داشت، دلیل كه به قدر آن مال یابد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عقیق از سنگ های عبادی است. در اسلام عقیق  – ادامه تعبیر خواب عقیق…

عقل

اگر درخواب بیند كه عقل او به صورت آدمی بود، چنان كه گوید : من عقلِ توأم، و بیننده داند كه عقل اوست، دلیل است كه او را با پسر پادشاه صحبت افتد و از وی منفعت یابد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب عقل خود را چنین بیند كه گفته شد، دلیل كه توانگر  – ادامه تعبیر خواب عقل…