روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ع

عینک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید عینک زده اید دلتان روشن می شود. این در صورتی است که عینکی نباشید ولی اگر عینکی باشید و هنگام راه رفتن عینک بزنید تعبیر شخصی ندارد. عینک مطالعه را فقط به وقت خواندن و نوشتن می زنند لذا مشمول عینک همیشگی نمی شود. اگر در  – ادامه تعبیر خواب عینک…

عید

محمد بن سیرین گوید : اگر دید عیدقربان بود، دلیل كه او را با مردم عاقل كار افتد. اگر بیند عید فطر بود، دلیل كه از زاهدی فائده دینی بیابد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند عیدبود و مردم آراسته از شهر بیرون آمدند، اگر از اهل شرف بودند، دلیل كه شرفشان زیاده گردد، اگر  – ادامه تعبیر خواب عید…

عورت

محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب بیند كه عورت او ظاهر شد، چنانكه مردم می دیدند، دلیل كه راز او فاش شود. اگر بیند عورت خود را بپوشاند، دلیل كه راز او پوشیده شود. اگر بیند عورت او برهنه بود و زود بپوشید چنانكه كسی ندید، دلیل كه اگر بیمار است شفا یابد.  – ادامه تعبیر خواب عورت…

عود سوز

محمد بن سیرین گوید : دیدن عود سوز به خواب، دلیل غلام یا كنیزك بود. اگر بیند عودسوز داشت، دلیل كه غلام یا كنیزك به دست آورد. اگر بیند عودسوز را بكشت، دلیل كه غلام یا كنیزك بمیرد.

عود

محمد بن سیرین گوید : دیدن عود ، دلیل بر مردی لطیف و خوبروی است. اگر بیند عود را در زیر خود دود كرد، دلیل كه از مردم راحت یابد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب بیند كه عود خام داشت، دلیل كه از پادشاه عطا یابد، هر چند كه عود در خواب بیشتر بیند،  – ادامه تعبیر خواب عود…

عنکبوت

دیدن عنكبوت در خواب، دلیل بر مردی ضعیف و گمراه بود. اگر بیند عنكبوت بگرفت، دلیل است كه بر چنین مردی ظفر یابد. ابراهیم كرمانی گوید : دیدن عنكبوت به خواب، دلیل بر مردی بافنده بود. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب عنکبوت ببینید که در خانه یا اتاق شماست یکی از اهالی  – ادامه تعبیر خواب عنکبوت…

عنقا

نوعی است از نواها چون چنگ. محمد بن سیرین گوید : اگر بیند عنقا می زد، دلیل كه به باطل و سخن دروغ و محال رضا دهد. اگر بیند عنقا شكست یا ضایع شد، دلیل كه از دروغ توبه كند. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عنقا نیز یک مرغ افسانه ای و از کلمات مهجور  – ادامه تعبیر خواب عنقا…

عنتر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عنتر انسانی است دلقک صفت و مقلد و سبک. همان طور که ما این حیوان را در بیداری می شناسیم در خواب نیز انسانی است با خصوصیات شناخته شده که چنین آدمی در زندگی بیننده خواب نقش می گیرد و سر راه او واقع می شود و بیش از آن  – ادامه تعبیر خواب عنتر…

عنبر

اگر بیند عنبر داشت، دلیل كه به قدر آن منفعت یابد. اگر بیند عنبر به كسی داد، دلیل كه راحتی به وی رساند. اگر دید عنبر از وی ضایع شد، دلیل زیان بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن عنبر به خواب چهار وجه است. اول: منفعت. دوم: ولایت. سوم: كامرانی. چهارم: ثنای نیكو.  – ادامه تعبیر خواب عنبر…

عناب

دیدن عناب به خواب مال است. اگر بیند عناب به كسی داد، دلیل كه راحت به وی رساند. اگر بیند عناب داشت و میخورد، دلیل كه به قدر آن مال یابد. جابر مغربی گوید : اگر درخواب بیند عناب را از درخت جمع كرد، دلیل كه مال به قدر آن حاصل كند. منوچهر مطیعی تهرانی  – ادامه تعبیر خواب عناب…