روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ط

طبل

دیدن طبل به خواب، دلیل بر سخن دورغ است. اگر بیند با طبل نای و رقص بود، دلیل كه كاری كند با منفعت. حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر بیند طبل می زند، دلیل كه كاری باطل كند. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : طبل و صدای طبل در خواب های ما کلا گویای بیهودگی  – ادامه تعبیر خواب طبل…

طبق

محمد بن سیرین گوید : دیدن طبق درخواب، دلیل بر خادمی است كه به وقت كار سازد. اگر بیند كه طبقی بزرگ داشت، دلیل كه خادمی نیكو پیدا كند. اگر بیند كه طبق از وی ضایع شد، دلیل كه خدمتكار از وی جدا شود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند طبق او در آتش افتد،  – ادامه تعبیر خواب طبق…

طباخی

محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب بیند طباخی می كرد، اگر آن چه می پخت خوش طعم بود، دلیل منفعت است از پادشاه. اگر آن چه می پخت بدطعم و ناخوش است، تاویل به خلاف این بود.

طایع

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند پادشاه طایعی به وی داد و گفت برو و خزینه را مُهر كن، دلیل كه جاه و بزرگی یابد، زیرا كه تاویل طایعی بهتر از انگشترین بود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند امیری یا بزرگی طایعی به وی داد، دلیل كه مال خود به وی سازد. حضرت  – ادامه تعبیر خواب طایع…

طاووس

محمد بن سیرین گوید : دیدن طاووس به خواب، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند كه طاووسی نر داشت، دلیل كه از پادشاه عجم مال حاصل كند. اگر طاووسی ماده بیند، دلیل كه زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل كند. حضرت دانیال گوید : دیدن طاووس به خواب، دلیل بر  – ادامه تعبیر خواب طاووس…

طاقچه

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن طاقچه در خواب ، نشانة ماتم و بدبختی است . ۲ـ دیدن طاقچه ای كه بر آن اشیاء قدیمی چیده شده است ، نشانة آن است كه ثروت افسانه ای شما دیگران را متحیر خواهد ساخت زیرا ظاهر زندگی شما به نظر دیگران همیشه فقیرانه می آمده است .

طاعون

دیدن طاعون درخواب، دلیل جنگ و كارزار است. محمد بن سیرین گوید : دلیل فتنه وبلا است. آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید طاعون میان مردم شیوع پیدا كرده است ، علامت آن است كه حوادثی مأیوس كننده زن یا نامزد شما را به زندگی تأسف باری خواهد كشاند . ۲ـ اگر خواب  – ادامه تعبیر خواب طاعون…

طاس تخته نرد

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن طاس تخته نرد در خواب دلالت بر شكست در معاملات و بدبختی و نومیدی دارد . و همچنین علامت بیماری واگیردار است . ۲ـ اگر دختری در خواب نامزد خود را در حال طاس ریختن ببیند ، نشانة آن است كه نامزدش در چشم او بی ارزش خواهد شد  – ادامه تعبیر خواب طاس تخته نرد…

طاس

محمد بن سیرین گوید : دیدن طاس، دلیل بر زنی بود خدمتكار با كنیزكی خردسال بود. اگر بیند طاسی داشت، دلیل كه زن خادمه به خانه برد، یا كنیزكی بخرد. اگر بیند طاس از وی ضایع شد، دلیل كه زن خادم یا كنیزك از وی جدا گردد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند طاس پر  – ادامه تعبیر خواب طاس…