روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ط

طلع

بار خرما محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه طلع داشت، دلیل كه او فرزندی آید. اگر بیند كه آن طلع خورد، دلیل مال و نعمت است. اگر بیند طلع بسیار داشت و می خورد و به كسی نمی داد، دلیل كه پادشاه مال او را به غضب بستاند. حضرت امام جعفر صادق فرماید  – ادامه تعبیر خواب طلع…

طلسم

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با خود طلسمی حمل می كنید ، نشانة آن است كه دوستانی صمیمی و دلپذیر پیدا خواهید كرد ، و از محبت مردی ثروتمند بهره خواهید برد . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او طلسمی می دهد ، نشانة آن است كه به آرزوهایی كه  – ادامه تعبیر خواب طلسم…

طلبکار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : طلبکار در خواب یا حریف است یا رقیب، یا خصم و دشمن. اگر واقعا بدهکار باشید و در خواب طلبکار خود یا هر طلبکار بیگانه یا هرکسی که به اسم طلبکار ببینید تعبیر ندارد چرا که دنباله اندیشه های شماست و خوابتان واکنش تشویشی است که در زمینه بدهی خویش  – ادامه تعبیر خواب طلبکار…

طلاق

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كسی زنش را طلاق داد و او یك زن بیش نبود، دلیل شرف و بزرگی بود. اگر او را زنی دیگر یا كنیزكی بود، دلیل كه در بزرگی او نقصان شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر بیند زن را طلاق داد، دلیل كه كاری كند كه  – ادامه تعبیر خواب طلاق…

طلا

محمد بن سیرین گوید : زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیكو و پسندیده بود. اگر بیند كه زر ببافت یا كسی به او داد، دلیل بود كه مالش ضایع گردد، یا تاوانی بر وی افتد، یا كسی بر وی خشم گیرد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر  – ادامه تعبیر خواب طلا…

طعنه

اگر بیند در خواب كه نیزه بر تن كسی زد و در تن او شد، دلیل بر سخنی زشت بود. اگر بیند كسی طعنه بر وی بزند، چنانكه درد كرد، دلیل كه از سخن او غمناك شود، اگر دردش نكرد، دلیل كه غم نباشد.

طعام

حضرت دانیال گوید : هر طعام، كه خوردن آن دشوارتر و بیمزه تر است، تاویل به خلاف خوشی است. یعنی، دلیل بر رنج و اندوه كند و هر طعام كه ترش بود، دلیل بیماری است و طعام شیرین به خواب، دلیل بر عیش خوش است. جابر مغربی گوید : اگر بیند هر طعام كه در  – ادامه تعبیر خواب طعام…

طشت

ابراهیم كرمانی گوید : طشت درخواب، زنی خادمه است. محمد بن سیرین گوید : طشت درخواب كنیزكی است كه حوائج بدو تسلیم نمایند. اگر بیند طشتی فراگرفت یاكسی بدو داد یاخرید، دلیل كه زنی خادمه به خانه آورد یا كنیزكی بخرد. اگر بیند طشت بشكست یا ضایع شد، دلیل كه آن كنیزك بگریزد یا از  – ادامه تعبیر خواب طشت…

طحال

محمد بن سیرین گوید : طحال درخواب دیدن، مال و شادی بود، از بهر قوام تن به اوست. اگر بیند كه طحال استر داشت، دلیل كند كه در آن سال او را مال بدست آید. اگر بیند كه طحال گوسفند داشت، دلیل بود كه وی را از مردی بزرگوار مال حاصل آید یا از مردی  – ادامه تعبیر خواب طحال…

طبیب

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند طبیب بیماری را علاج كرد، دلیل كه یكی را از راه فسق به راه صلاح آورد. اگر بیماریِ آن كس زیاده شود، تاویلش به خلاف این بود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند طبیب بیماری را دارو داد و نافع بود، دلیل كه علم گوید و مردم به  – ادامه تعبیر خواب طبیب…