روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ط

طیلسان

ردائی که قاضیان وخطیبان وعربها بر دوش اندازند محمد بن سیرین گوید : دیدن طیلسان، دلیل جاه و بزرگی است. اگر بیند كه طیلسان پاكیزه داشت، دلیل است كه با خلق سخاوت كند. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه طیلسان او بسوخت، دلیل كه از او عزیزی بمیرد. اگر بیند كه طیلسان او جون  – ادامه تعبیر خواب طیلسان…

طهارت

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن طهارت کردن از غم بیرون آید

طویله

آنلی بیتون میگوید : اگر خواب ببینید طویله ای پراز غله است و حیواناتی فربه و آمادة ذبح در طویله مشغول چرا ، علامت پیروزی بزرگی در زندگی است و اگر طویله را تهی از حیوانات و غله ببینید ، تعبیری درست بر خلاف آنچه گفته شد دارد . ظرف ۱ـ اگر خواب ببینید مشغول  – ادامه تعبیر خواب طویله…

طوق

اگر در خواب بیند كه طوقی در گردن داشت از زر یا سیم، دلیل كه به قدر و قیمت آن ولایت یابد و انصاف نگهدارد. اگر طوق را آهنین دید، دلیل بر فساد دین است. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه طوق درگردن داشت، دلیل است كه دعوی به دروغ گوید. جابر مغربی گوید  – ادامه تعبیر خواب طوق…

طوطی

محمد بن سیرین گوید : دیدن طوطی، دلیل فرزند و غلام بود. اگر بیند طوطی از دست او بپرید، دلیل كه فرزندش سفر كند. اگر بیند كه طوطی با وی سخن گفت، دلیل كه كاری كند كه مردم را از آن عجب آید. طوطی ماده درخواب، دلیل بر دختر دوشیزه كند و طوطی نر، دلیل  – ادامه تعبیر خواب طوطی…

طنز و شوخی

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در گفتگوی خود با دیگران از زبان طنز استفاده می كنید ، نشانة آن است كه با رفتاری نشاط آور و حرفهای طنزآمیز ، دیگران را به سوی خود جذب خواهید كرد . ۲ـ اگر خواب ببینید دیگران به طنز و شوخی با شما حرف می زنند  – ادامه تعبیر خواب طنز و شوخی…

طنبور

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند در خنه طنبور می زد، دلیل كه خبر مصیبت شنود. اگر بیند طنبور بشكست، دلیل كه توبه كند. اگر بیماری بیند طنبور می زد، دلیل كه آخر عمر او بود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر طنبور به كسی داد، دلیل كه غم از آن كس به وی رسد.

طناب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : طناب در خواب کاری است که می کنید، رشته ای است که در دست دارید و پیوندی است که شما را به دیگر افراد جامعه ارتباط می دهد. اگر در خواب ببینید که مثلا به خواهش همسرتان طنابی در حیاط خانه می بندید که رخت های شسته را روی آن  – ادامه تعبیر خواب طناب…

طلوع آفتاب

لوک اویتنهاو می گوید : طلوع آفتاب : زندگی آرام

طلق

اگر درخواب بیند كه طلق بسیار داشت، دلیل كه به حیله از سفر مال حاصل كند. جابر مغربی گوید : اگر بیند طلق خورد، دلیل كه مال به سختی حاصل كرده باشد. اگر بیند طلق از وی ضایع شد، دلیل كه مالش تلف گردد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : طلق در خواب، قلب واقعیت است.  – ادامه تعبیر خواب طلق…