روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ض

ضیافت

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به مناسبتی در ضیافتی دعوت شده اید ، نشانة آن است كه دوستان در صدد لطف و محبت به شما هستند . ۲ـ اگر خواب ببینید در ضیافتی حضور دارید و همراهان شما لباسهایی شاد بر تن كرده اند و در بشقابهایی گرانبها غذا می خورید ،  – ادامه تعبیر خواب ضیافت…

ضیاع

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند در زمین و ملك خود تخم بكشت یا درخت می نشاند، دلیل كه معیشت بر وی فراخ شود. اگر بیند ضیاع او پرخار و خس است، دلیل كه در راه دین نیكو بود. جابر مغربی گوید : اگر بیند ضیاع خود را بفروخت، دلیل كه در رنج و  – ادامه تعبیر خواب ضیاع…

ضعیفی

محمد بن سیرین گوید : اگر كسی درخواب بیند سروی ضعیف شد، دلیل نقصان جاه و بزرگی بود. اگر بیند چشم او ضعیف شد، دلیل كه دختر یا زن او بمیرد. اگر در خواب بیند، بینی او ضعیف گشته بود. دلیل كه جاهش كم شود. اگر دهن خود را ضعیف بیند، دلیل كه روزی بر  – ادامه تعبیر خواب ضعیفی…

ضعف

آنلی بیتون میگوید : اگر خواب ببینید دچار ضعف شده اید ، علامت آن است كه به شغلی نادرست اشتغال خواهید یافت و موجب نگرانی شما را فراهم می كند . باید سعی كنید شغل خود را تغییر دهید .

ضربان قلب

لوک اویتنهاو می گوید : ضربان قلب : در یک موقعیت نا جور قرار گرفتن آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر در خواب ضربان قلب خود را احساس كنید ، علامت آن است كه باید بیشتر مراقب اعمال و سلامت جسمی خود باشید ، زیرا هر دو رو به ضعف هستند . ۲ـ اگر خواب  – ادامه تعبیر خواب ضربان قلب…

ضرابی

محمد بن سیرین گوید : دیدن ضرابی كردن، دلیل است كه سخنان خود را بیاراید و به فخر بازگوید. جابر مغربی گوید : اگر بیند درم و سره می كرد، دلیل كه سخنی چند بی اصل بیاراید كه لطیف و شیرین بود. اگر درمِ دون می زد، دلیل كه سخنهای ناخوش بگوید.