روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ص

صبح

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه صبح صادق بدمید و روشن گشت، دلیل است اهل آن دیار ایمن شوند. اگر بیند كه بعد از روشنی تاریك شد، تاویل به خلاف این بود. جابر مغربی گوید : اگر بیند كه صبح بدمید و رنگ آن سرخ بود، دلیل است در آن دیار خونریزی بسیار  – ادامه تعبیر خواب صبح…

صافی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که مایعی را صاف می کنید یا صافی به کار می برید مشکلی در زندگیتان پدید می آید که در جهت رفع آن کوشش بسیار لازم است و دقت زیاد باید صرف کرد ولی می توانید مشکل را از سر راه خویش بردارید . دیدن صافی  – ادامه تعبیر خواب صافی…

صاعقه

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند از ابر آتش صاعقه می افتد، دلیل است كه به قدر آن آتش اهل آن دیار را از رحمت رسد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه صاعقه بیفتاد و او بسوخت، به عذاب پادشاه گرفتار شود. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن صاعقه به خودی خود بد  – ادامه تعبیر خواب صاعقه…

صاحب خانه

لوک اویتنهاو می گوید : صاحبخانه بودن : کامیابی که از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد

صابون

محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند كه جامه كسی را به صابون بشست، دلیل است كه كسی را از كار بد بازگرداند. اگر بیند كه صابون خورد، دلیل است كه چیزی حرام خورد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب بیند كه صابون بسیار داشت و جامه از آن بشست، دلیل كه ازمراد بازماند.  – ادامه تعبیر خواب صابون…