روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ص

صدف

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه صدف داشت، دلیل كه خادمی پیدا كند. اگر بیند كه صدف وی ضایع شد، دلیل كه خادمش بگریزد. لوک اویتنهاو می گوید : صدف : خبرهای بد از دور دستها جمع کردن آنها : شما با پشتکار زیاد مشکلات را از سر راه برخواهید داشت صدفهای خالی  – ادامه تعبیر خواب صدف…

صدای بم

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : صدای شما موقع حرف زدن بم است : یك مصیبت درپیش است . صدای شما بعلت سرما خوردگی بم شده : مشكلات بسیار در پیش دارید . دیگران صدای بم دارند : یك خطر در روابط عشقی.

صدا

لوک اویتنهاو می گوید : صدا کردن کسی را صدا کردن : خبر کسی شما را صدا کند : خود خوری کردن صدای ریزش آب : خوشبختی بزرگ

صخره

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن صخره در خواب ، نشانة آن است كه ناراحتی و اندوه در زندگی شما راه خواهد یافت ، و با اختلاف و مشاجراتی همیشگی روبرو خواهید بود . ۲ـ بالا رفتن از صخره ای كه شیب تندی دارد ، علامت آن است كه خواهید كوشید از محیطهای یأس آور  – ادامه تعبیر خواب صخره…

صحیفه

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه بر صحیفه چیزی نوشت، دلیل كه میراث یابد اگر چیزی ننوشت، دلیل است میراث طلبد و فائده نرسد.

صحف

اگر درخواب بیند كه صحف ابراهیم خواند، دلیل است كه كسی او را راه صواب نماید. اگر بیند كه صحف ابراهیم از برخواند، دلیل است صحبت برپا دارد. جابر مغربی گوید : اگر بیند كه قرآن رها كرد و صحف می خواند، دلیل است كه میلش به كیشهای دیگر بود.

صحرا

محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب صحرا بیند، دلیل خرمی باشد از قِبَل پادشاه، به قدر بزرگی صحرا. اگر خود را درصحرائی بزرگ سبز دید، دلیل است كه مقرب پادشاه شود. اگر برعكس بود، دلیل است با پادشاه ظالم صحبت نگاهدارد.

صحبت

اگر درخواب دید كه صحبت با مردی پارسا داشت، دلیل است كه زندگانی او به صلاح بود. اگر با مفسد صحبت داشت، دلیل بر فسادِ كار او است. جابر مغربی گوید : اگر بیند كه با پادشاه صحبت داشت، دلیل است كه منفعت از پادشاه یابد. اگر بیند كه را عالم صحبت داشت، دلیل است  – ادامه تعبیر خواب صحبت…

صبر

محمد بن سیرین گوید : صبر درخواب، دلیل بر عالمی بود كه غرض از علم او مال است. اگر بیند كه صبر داشت یا خورد، دلیل با چنین عالمی صحبت دارد.

صبحانه

لوک اویتنهاو می گوید : صبحانه : شما به هدفی که برای خود تعیین کرده اید خواهید رسید آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید بر میز صبحانه شیر و چند تخم مرغ و ظرفی پر از میوه است ، دلالت بر تغییرات سریع ولی مطلوب دارد . ۲ـ اگر خواب ببینید به تنهایی  – ادامه تعبیر خواب صبحانه…