روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ص

صنج زدن

دیدن صنج زدن درخواب، دلیل بر چیزی مكروه بود و كلامی باطل كه بشنود. اگر بیند كه با صنج چنگ و ای و چغانه زد، دلیل معصیت است. اگر بیند كه صنج را بشكست، دلیل است كه از دروغ گفتن توبه كند. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صنج زدن در خواب بر چهار  – ادامه تعبیر خواب صنج زدن…

صمغ

محمد بن سیرین گوید : اگر دید كه صمغ داشت و خورد، دلیل است كه از مال هزینه كند. اگر بیند كه صمغ بسیار داشت و به كسی داد، دلیل است كه مال خود به كسی دهد. جابر مغربی گوید : دلیل نفع اندك است از مردی كه بدان درخت منسوب است. چنانكه اگر بیند  – ادامه تعبیر خواب صمغ…

صلیب

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن صلیب در خواب ، نشانة گرفتاری است . سعی كنید به كارهای خود نظم و سامانی بدهید . ۲ـ اگر خواب ببینید كسی صلیب بر دوش حمل می كند ، نشانة آن است كه مبلغین مذهبی از شما می خواهند به مؤسسات خیریه كمك كنید .

صلوات فرستادن

محمد بن سیرین گوید : اگر دید كه بر رسول صلوات می فرستاد، دلیل است حاجتش روا شود و روزی بر وی فراخ گردد و خاتمه كارش به سعادت است. جابر مغربی گوید : اگر بیند كه صلوات بسیار داد، دلیل است كه حج بگذارد و گویند هر كه به خواب صلوات داد، سنت رسول  – ادامه تعبیر خواب صلوات فرستادن…

صفه

دیدن صفه سرای، دلیل بر مادر و پدر باشد. اگر صفه سرای خود نو و بلند بیند، دلیل بر درازی عمر است. پدر و مادر را اگر بیند كه صفه او خراب شد، دلیل بر هلاك پدر و مادر است.

صفحه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : صفحه گرامافون همسر یا مصاحب وراج و پرحرفی است که در خانه شما می زید یا دوستی است که بسیار حرف می زند و با مکرر گویی های خویش موجب تکدر و تالم شما می شود لیکن هرگز او را از خود نمی رانید و نمی رنجانید. اگر کسی صفحه  – ادامه تعبیر خواب صفحه…

صعود

لوک اویتنهاو می گوید : صعود کردن در کوهستان : مبارزه کردن با سختیها بالا رفتن از یک درخت : اخبار مهم

صرافی کردن

محمد بن سیرین گوید : دیدن صرافی نمودن، دلیل بر عاملی طامع بود. اگر در خواب بیند صرافی كرد و بیننده مستور بود، دلیل است كه علم و حكمت آموزد. اگر بازرگان است، از تجارت مال حاصل كند. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب بیند كه صرافی نمود بی طمع، دلیل است كه امانت بگذارد  – ادامه تعبیر خواب صرافی کردن…

صراط

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه بر صراط ایستاده بود، دلیل است كه كارهای كج به دست او راست شود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه از صراط بگذشت، دلیل كه از بلائی بزرگ ایمن شود. اگر بیند كه از صراط به دوزخ افتاد به بلائی افتد. جابر مغربی گوید : اگر  – ادامه تعبیر خواب صراط…

صدقه دادن

معبران را در این خلاف است. محمد بن سیرین گوید : اگر عالمی بیند كه صدقه داد، دلیل است كه از عمر او فائده به مردم رسد. اگر بیند پادشاه صدقه داد، دلیل كه عدل او به همه كس رسد. ابراهیم كرمانی گوید : دیدن صدقه داد، دلیل ایمنی و آسایش است. اگر رنجوری بیند،  – ادامه تعبیر خواب صدقه دادن…