روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ص

صینی آلات

ابراهیم كرمانی گوید : دیدن صینی آلات به خواب، دلیل بر زنی خادمه است. محمد بن سیرین گوید : دیدن صینی آلات، دلیل است بر زنی حوائج دار، اگر بیند كه آلت صینی داشت، دلیل است بر كنیزك حوائج دار. اگر دید كه الات صینی خرید، دلیل است كه كنیزك بخرد. اگر بیند كه آلت  – ادامه تعبیر خواب صینی آلات…

صیقل

محمد بن سیرین گوید : دیدن صیقل زدن به خواب، دلیل پادشاهی بزرگ است. اگر بیند كه صیقلی می نمود، دلیل است به خدمت پادشاه رود. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صیقلی مردی باشد كه به دست او حق از باطل پدید آید.

صوفی شدن

محمد بن سیرین گوید : اگر دید كه صوفی شد و با صوفیان درخانقاه مجاور نشست، دلیل كه دست از دنیا بدارد و به كار آخرت پردازد. اگر بیند كه از میان صوفیان بیرون رفت، دلیل كه میل او به كار شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صوفی شدن در خواب بر چهاروجه  – ادامه تعبیر خواب صوفی شدن…

صوف

محمد بن سیرین گوید : دیدن جامه صوف به خواب، منفعت است.

صورت حساب

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید صورتحساب به شما می دهند تا پرداخت كنید ، معنایش این است كه در وضعیتی خطرناك قرار خواهید گرفت و امكان دارد برای آزادی خود متوسل به قانون شوید . اما اگر ببینید صورتحساب را پرداخت می كنید ، نشانة آن است كه از نزاع شدید به  – ادامه تعبیر خواب صورت حساب…

صورت

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه صورت او به صورتِ دیگر مبدل شد، دلیل چنان بود كه دیده باشد. اگر دید كه به صورت خود بازگشت، دلیل است كه به حق تعالی بازگردد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب صورت خود را واژگون بیند، دلیل كه همه مردم روی از او بگردانند. حضرت  – ادامه تعبیر خواب صورت…

صنوبر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران در مورد صنوبر نظر خوشی ابراز نداشته و آن را در زمره درختان خوب به حساب نیاورده اند. ابن سیرین نوشته مردی است بد دین که نه دنیا دارد و نه آخرت ولی مولف نفایس الفنون نوشته که سرو و صنوبر مردم نیکو سرشت و فرزند باشد. مجلسی رحمه  – ادامه تعبیر خواب صنوبر…

صندوق

دیدن صندوق در خواب، دلیل جاه بود و بعضی گویند زن باشد. اگر بیند كه صندوقی نو داشت، دلیل است كه به قدر آن جاه یابد. جابر مغربی گوید : اگر بیند كه صندوقی نو و پاكیزه داشت، دلیل كه زنی خوبروی و پارسا بخواهد. اگر صندوق را كهنه بیند، تاویل به خلاف این باشد.  – ادامه تعبیر خواب صندوق…

صندلی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در خواب های ما صندلی اشاره به چیزهای متفاوتی می تواند باشد. اگر زنی در خواب صندلی ببیند و صندلی داشته باشد و ببیند که روی یک صندلی محکم و شیک و قشنگ نشسته از شوهر و زندگی خانوادگی خویش راضی است و با همسرش روابط بسیار خوبی دارد که  – ادامه تعبیر خواب صندلی…

صندل

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند كه صندل داشت، دلیل است كه مردم مدح و ثنای او گویند. اگر بیند كه صندل سفید داشت، دلیل كه از بزرگی منفعت بیند. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صندل به خواب بر سه وجه است. اول: ثنا و آفرین. دوم: خیرو بركت. سوم:  – ادامه تعبیر خواب صندل…