شرف شمس

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

تعبیر خواب حرف ص

صینی آلات

ابراهیم كرمانی گوید : دیدن صینی آلات به خواب، دلیل بر زنی خادمه است. محمد بن سیرین گوید : دیدن صینی آلات، دلیل است بر زنی حوائج دار، اگر بیند كه آلت صینی داشت، دلیل است بر كنیزك حوائج دار. اگر دید كه الات صینی خرید، دلیل است كه كنیزك بخرد. اگر بیند كه آلت صینی بشكست، دلیل است كه كنیزك یا خادم بمیرد یا بگریزد. بعضی گویند: زنش بمیرد. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صینی آلات بر سه وجه است. اول: زن خادمه. دوم: كنیزك. سوم: منفعت از زنان.

صیقل

محمد بن سیرین گوید : دیدن صیقل زدن به خواب، دلیل پادشاهی بزرگ است. اگر بیند كه صیقلی می نمود، دلیل است به خدمت پادشاه رود. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صیقلی مردی باشد كه به دست او حق از باطل پدید آید.

صوفی شدن

محمد بن سیرین گوید : اگر دید كه صوفی شد و با صوفیان درخانقاه مجاور نشست، دلیل كه دست از دنیا بدارد و به كار آخرت پردازد. اگر بیند كه از میان صوفیان بیرون رفت، دلیل كه میل او به كار شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صوفی شدن در خواب بر چهاروجه است. اول: بازداشتن از دنیا. دوم: از خلق كناره گرفتن. سوم: پیوسته به عبادت مشغول بودن. چهارم: طمع به كسی نداشتن.

صوف

محمد بن سیرین گوید : دیدن جامه صوف به خواب، منفعت است.

صورت حساب

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید صورتحساب به شما می دهند تا پرداخت كنید ، معنایش این است كه در وضعیتی خطرناك قرار خواهید گرفت و امكان دارد برای آزادی خود متوسل به قانون شوید . اما اگر ببینید صورتحساب را پرداخت می كنید ، نشانة آن است كه از نزاع شدید به صلح خواهید رسید .

۲ـ اگر خواب ببینید به دیگران صورتحساب می دهید ، حاكی از آن است كه پیشامدهای ناخوشایندی به وقوع می پیوندد و روال عادی زندگی به هم می ریزد .

۳ـ اگر زنی كتابداردر خواب ببیند كه صورتحساب كتابها را جمع می زند ، معنایش این است كه در امور شخصی و عاطفی دچار مشكل خواهد شد ، اگر فردی شایسته مشكل او را حل خواهد كرد و زن از طرف كارفرمایی جدید مورد احترام و تشویق قرار می گیرد .

صورت

محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند كه صورت او به صورتِ دیگر مبدل شد، دلیل چنان بود كه دیده باشد. اگر دید كه به صورت خود بازگشت، دلیل است كه به حق تعالی بازگردد.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر درخواب صورت خود را واژگون بیند، دلیل كه همه مردم روی از او بگردانند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تغییر و دگرگون شدن صورت در خواب ، نشانگر كسى است كه از خدا روگردانده و دروغ مى گوید.

لوک اویتنهاو می گوید :

صورت

رنگ پریده : بیماری

ظریف : آرزوهایتان بر آورده خواهد شد

زشت : غم و غصه

پودر زده شده : برای خانمها نشانه از خوش یمنی دارد و برای آقایان نشانه شرمساری و تحقیر است

صورتی زیبا ، که درعکسش در آب افتاده باشد : زندگی طولانی با نشاط

شستن آن : پشیمانی از یک عملی که انجام داده اید

صورت پوشانده شده : خبرهای نا خوشایند

تام چت ویندو می گوید :

اگر در خواب بیند دو چهره دارد منافق است

اگر در خواب بیند دو چهره خوب و تمیز دارد در میان مردم واسطه می شود

گر در خواب بیند دو چهره دارد که یکی خندان و دیگری گریان است نشان آن است که دو زن دارد و آنها با هم سازگاری ندارند

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن صورتی زیبا و معصوم در خواب ، نشانة آن است كه با محافظه كاری در پی كسب لذت هستید .

۲ـ دیدن صورتی زشت و اخم آلود در خواب ، نشانة معاملات زیانبار و نامطلوب است .

صنوبر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران در مورد صنوبر نظر خوشی ابراز نداشته و آن را در زمره درختان خوب به حساب نیاورده اند. ابن سیرین نوشته مردی است بد دین که نه دنیا دارد و نه آخرت ولی مولف نفایس الفنون نوشته که سرو و صنوبر مردم نیکو سرشت و فرزند باشد. مجلسی رحمه الله علیه در مورد صنوبر سکوت کرده اما کلا درختان سرسبز را بد ندانسته است. صنوبر مردی است قوی هیکل و استخوان دار و با نشاط اما به شدت تلخ زبان و بد دهن که همه اطرافیان خویش را با سخنان خود اگر چه راست هم باشد می رنجاند و با وجود حسن نیت و پاک دلی دیگرن نسبت به صفای او التفاتی ندارد. چنانچه صنوبر در خواب دیدید با چنین مردی در زندگی آینده خود رو به رو خواهید شد که موثر است.

صندوق

دیدن صندوق در خواب، دلیل جاه بود و بعضی گویند زن باشد. اگر بیند كه صندوقی نو داشت، دلیل است كه به قدر آن جاه یابد.

جابر مغربی گوید : اگر بیند كه صندوقی نو و پاكیزه داشت، دلیل كه زنی خوبروی و پارسا بخواهد. اگر صندوق را كهنه بیند، تاویل به خلاف این باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صندوق به خواب بر سه وجه است. اول: عزو جاه. دوم: بلندی. سوم: زن.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : صندوق همسر است یا دوست رازدار و یک رنگ. ابن سیرین می گوید که صندوق در خواب یا جاه است یا زن و هم او از امام صادق علیه السلام نقل می کند که صندوق در خواب یا جاه است یا بلندی و رفعت یا زن. اما صندوق دوست خوب و شفیق و رازدار است یا زن که انسان فقط به این دو نفر می تواند راز خویش را باز بگوید و به ایشان می تواند اعتماد داشته باشد. در شرایطی اتفاق می افتد که مردان به همسر خود اعتماد می کنند و راز خویش را می گویند ولی به پدر و مادر خود این اعتماد را نشان نمی دهند. اگر در خواب ببینید صندوقی آهنین دارید یا زنی سالم دارید یا دوستی قابل اعتماد. اگر در خواب ببینید که در صندوقی را گشودید و از درون آن چیزی بدیع بیرون آوردید که گمان نداشتید در صندوق باشد و بالجمله از دیدن آن نیز خوشحال شدید صاحب فرزند می شوید. اگر در خواب ببینید صندوق نسوز بزرگی دارید دوستی صاحب مقام و شخصیت و رازدار می یابید که می توانید به او مطمئن باشید. اگر دیدید صندوق چوبی و شکسته دارید به همسرتان نمی توانید اطمینان داشته باشید یا او بیمار و رنجور می شود. همین حالت است اگر ببینید صندوقی داشتید که شکسته یا سوخته یا سوراخ شده است. اگر در خواب ببینید که صندوقی داشته اید و آن را دزد برده یا گم کرده اید همسرتان را از دست می دهید.

لوک اویتنهاو می گوید :

صندوق : اطراف شما پر از دشمن است

باز کردن آن : ثروت

آنلی بیتون میگوید :

دیدن صندوقی پر از پول در خواب ، دلالت بر آن دارد كه آینده ای درخشان در پیش خواهید داشت ، اما اگر خواب ببینید درون صندوق خالی است ، نشانة آن است كه از عهدة پرداخت وام ها بر نخواهید آمد .

صندلی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در خواب های ما صندلی اشاره به چیزهای متفاوتی می تواند باشد. اگر زنی در خواب صندلی ببیند و صندلی داشته باشد و ببیند که روی یک صندلی محکم و شیک و قشنگ نشسته از شوهر و زندگی خانوادگی خویش راضی است و با همسرش روابط بسیار خوبی دارد که جای نگرانی نیست. اگر مردی ببیند روی چنین صندلی نشسته از شغل و کار و حرفه خویش خشنود است و خودش فکر می کند حرفه اش مطمئن و آینده اش تامین می باشد خواب او نیز این امید را می دهد. اگر در خواب ببینید که روی صندلی بسیار بزرگی نشسته اید که از هیکل و قد و قواره شما بزرگتر است به نا حق چیزی را تصاحب می کنید که به شما تعلق ندارد یا به مقامی می رسید که صلاحیت تصدی آن را فاقد هستید یا دست به کاری بزرگ می زنید که توانائی انجام آن را ندارید. حال اگر دیدید صندلی زیر پایتان کوچک یا شکسته و لرزان است موقعیت شغلی خوبی ندارید و از آینده خود بیمناک می شوید و در شغل و حرفه خویش دچار تزلزل می گردید.اگر همسرتان را دیدید که صندلی ها را پاک می کند یا صندلی هائی خریده و به خانه آورده برای شما خدمتی دل نشین انجام می دهد. اگر در خواب دیدید که صندلی را زدید و شکستید زیان بزرگی متحمل می شوید اگر دیدید در اتاقی فقط شما روی صندلی نشسته اید در آینده دچار کبر و غرور و خود خواهی می شوید و اگر دیدید همه نشسته اند و شما ایستاده اید تحقیر می شوید و مورد اهانت قرار می گیرد.

لوک اویتنهاو می گوید :

صندلی : مقام والا

صندلی شکسته : یک آشفتگی آرامش خانواده را برهم خواهد زد

صندلی زیبا : وفور نعمت

صندلی چرخدار : پیری زود رس

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن صندلی در خواب ، نشانة آن است كه در انجام وظیفه خود با شكست روبرو خواهید شد و سودآورترین موقعیتها را از دست خواهید داد .

۲ـ اگر خواب ببینید دوستی بی حركت بر صندلی نشسته است ، دلالت بر آن دارد آن دوست به بیماریی مبتلا خواهد شد و خواهد شد و خواهد مرد .

صندل

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند كه صندل داشت، دلیل است كه مردم مدح و ثنای او گویند. اگر بیند كه صندل سفید داشت، دلیل كه از بزرگی منفعت بیند. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صندل به خواب بر سه وجه است. اول: ثنا و آفرین. دوم: خیرو بركت. سوم: جاه و حرمت.