روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ش

شاه سفرم

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند شاه سفرم تازه داشت به وقت خود، دلیل است بر عز و جاه. اگر شاه سفرم زرد بیند، دلیل بیماری بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شاه سفرم به خواب شش وجه است. اول: عز و بزرگی. دوم: فرزند. سوم: دوست. چهارم: سخن خوش. پنجم: مجلس علم  – ادامه تعبیر خواب شاه سفرم…

شاهرود

سازی است از سازها. اگر بیند كه شاه رود می زد، دلیل كه به سخن محال رضا دهد. اگر شاه رود را با چنگ و چغانه می زد، دلیل مصیبت بود.

شاهرگ

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن شاهرگ خود در خواب ، علامت آن است كه تهمتی به شما وارد می سازند و تا مرز رسوایی شما را پیش خواهند بود . ۲ـ اگر خواب ببینید از شاهرگ بدنتان خون جاری می شود ، علامت آن است كه به دامی خواهید افتاد كه هیچ راه گریزی  – ادامه تعبیر خواب شاهرگ…

شاهدانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن شاهدانه بو داده در خواب نیکو است و مال اندک و سود قلیل است. اگر ببینید آجیل شاهدانه می خورید، مثلا گندم بو داده و شاهدانه بد نیست. خواب شما می گوید سودی قلیل عایدتان می گردد ولی شاهدانه خام غم و رنج است و پریشانی و به خصوص  – ادامه تعبیر خواب شاهدانه…

شاه توت

آنلی بیتون میگوید : دیدن شاه توت در خواب ، نشانة رفع مشكلات است ، و جمع كردن شاه توت نشانة بداقبالی است و خوردن آن نشانة زیان مالی است .

شاه بلوط

اگر در خواب دید كه شاه بلوط داشت، دلیل كه از بزرگی منفعت یابد. جابر مغربی گوید : اگر دید كه شاه بلوط می خورد، دلیل كه غمگین گردد.

شانه حیوان

محمد بن سیرین گوید : دیدن شانه حیوان، دلیل وزن باشد، اگر بیند گوشت شانه باز كرد و رگ ها دید، دلیل كه در آن سال باران بسیار باشد. اگر بیند كه در آن شانه سیاهی بسیار بود، دلیل كه در آن سال بلا بسیار بود.

شانه

شانه در خواب، دلیل بر مردی بود كه او را حسبی و نسبی نبود و در دین او نفاق بود. اگر بیند سر و ریش خود را شانه می كرد، دلیل كه از غم فرج یابد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند ریش را شانه كرد، دلیل زكات مال بدهد و دیدن شانه تراش در  – ادامه تعبیر خواب شانه…

شام

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به تنهایی مشغول صرف شام هستید ، دلالت بر آن دارد كه مسایلی همیشه شما را وادار می كند كه به فكر تهیة مایحتاج زندگی باشید . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند به اتفاق نامزدش شام می خورد ، نشانة شكست و جدایی در عشق است .  – ادامه تعبیر خواب شام…

شال

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شال روی قاعده و به روال معمول باید پشمین باشد. یعنی شال منسوجی است مستطیل شکل که از پشم رنگ کرده و در یک رنگ می بافند و این شال را از طرف طول تا می زنند و به گردن یا به کمر می بندند و گاه نیز در گذشته  – ادامه تعبیر خواب شال…