روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ش

شپشه

جانوری است كه به تابستان در جامه های پشمین افتد. دیدن وی در خواب، دلیل بر همسایه دزد بود. اگر بیند شپشه جامه اوبخورد، دلیل كه دزد مال او را ببرد. اگر بیند شپشه رابكشت، دلیل كه دزد آن بداند و مال خود رابستاند.

شپش

دیدن شپش در خواب، دلیل بر عیال مرد باشد، كه نعمت او خورند. اگر بیند بر تن او شپش بسیار بود، دلیل مال و حشمت بود. جابر مغربی گوید : اگر بیند شپش بكشت، دلیل كه دشمن قهر كند. اگر دید شپش بسیار او را گزیدند، دلیل كه به زبان خلق افتد. منوچهر مطیعی تهرانی  – ادامه تعبیر خواب شپش…

شبه

اگر در خواب بیند كه شبه داشت، دلیل كه دختر آورد. اگر دختر نیاورد، دلیل غم بود. اگر شبه را سفید یا سبز بیند، دلیل منفعت است. گویند، دلیل شادی و خرمی است. دیدن شبه زرد به خواب، دلیل بیماری است.

شبنم

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر در خواب احساس كنید شبنم بر شما می نشیند ، علامت آن است كه دچار بیماری و تب خواهید شد . ۲ـ اگر خواب ببینید شبنمی زیر نور آفتاب میان علفها برق می زند ، علامت آن است كه به افتخار و ثروت بسیاری دست خواهید یافت . اگر  – ادامه تعبیر خواب شبنم…

شبدر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شبد ر گیاهی است با سه برگ چلیپائی که دیدنش در خواب نیکو است. اگر در خواب ببینیم که در خانه خویش شبدر کاشته ایم یا از زمین شبدری که دیگری کنده و به ما تعارف کرده می خوریم به آرزوهای متعدد می رسیم. شبدر از آرزوهای بزرگ و پیروزی  – ادامه تعبیر خواب شبدر…

شب پره

دیدن شب پره، دلیل بر مردم گمراه بود. اگر بیند شب پره داشت، دلیل كه با مردم گمراه صحبت دارد. اگر بیند شب پره از دستش بپرید، دلیل كه از صحبت گمراهی جدا گردد.

شب بو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شب بو زنی است لاغر اندام و زیبا و نیک مختصر و خوش سخن و خوش نیت که به هنگام سختی و تنگی به کمک و یاری شما می شتابد ولی خیلی زود شما را ترک می کند و می رود. شما به صفا و پاکدامنی او می توانید اعتماد  – ادامه تعبیر خواب شب بو…

شب بازی

محمد بن سیرین گوید : دیدن شب بازی به خواب، دلیل بر لهو و لعب بود و محال ودروغ اگر بیند شب بازی كرد، دلیل كه به باطل فریفته شود. اگر بیند شب بازی كرد با بربط و نای، دلیل غم و اندیشه بود.

شب

اگر در خواب بیند شب تاریك بود، دلیل غم و اندوه بود. اگر روشن بود یا ماهتاب، دلیل خرمی بود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند شب تاریك راه می رفت، دلیل بر استقامت بود. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شب باید تاریک باشد اما هر تاریکی در خواب های ما شب نیست. گاه اتفاق  – ادامه تعبیر خواب شب…

شاهین

محمد بن سیرین گوید : دیدن شاهین در خواب، دلیل كه از پادشاه ظالم بزرگی یابد. اگر بیند كه شاهین مطیع او بود، دلیل كه فرزندی آورد. ابراهیم كرمانی گوید : دیدن شاهین درخواب، دلیل بر مردی بسیار دانا بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شاهین درخواب بر چهار وجه است. اول: قدرومقام و  – ادامه تعبیر خواب شاهین…