روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ش

شرم

محمد بن سیرین گوید : شرم داشتن به خواب، دلیل بر ایمان است. جابر مغربی گوید : شرم داشتن به خواب از كاری كه فساد دین در آن بود، دلیل بر نقصان ایمان بود در كاری كه خیر و صلاح بود، دلیل است بر زیادی ایمان.

شراره آتش

محمد بن سیرین گوید : شراره آتش در خواب، سخن بد باشد كه به وی رسد. اگر به قیاس شراره آتش در وی می افتاد، دلیل كه جنگ و فتنه در آن موضع پدید آید. اگر بیند كه شراره های آتش سخت بزرگ بودند، دلیل بود كه عذاب خدای عزوجل بدو رسد، یا بدان موضع  – ادامه تعبیر خواب شراره آتش…

شربت

محمد بن سیرین گوید : خوردن شربت، چون به طعم شیرین بود و خوشبوی بود، مثل شربت سیب و شربت انار، بر شش وجه باشد. اول: پاكی دین. دوم: منفعت. سوم: علم مفید. چهارم: عمردراز. پنجم: عیش خوش. ششم: ذكر حق تعالی. اما شربتهائی كه ناخوش باشد، مثل شراب ریواس و لیمو و نارنج و  – ادامه تعبیر خواب شربت…

شرابی

اگر بیند شرابی داشت، دلیل كه زن بگیرد. اگر بیند شرابی بخرید، دلیل كه كنیزكی بخرد و گویند دیدن شرابی به خواب، دلیل بر خادم است. اگر بیند شرابی بشكست، دلیل كه خادم یا كنیزك بمیرد. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن شرابی در خواب بر نه وجه است. اول: زن. دوم: خادم. سوم:  – ادامه تعبیر خواب شرابی…

شراب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که شراب می نوشید دو حالت دارد. چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور می خورید ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام است و اگر به قصد تبرید و فرح و انبساط می نوشید اقدام خیر و تحصیل مال حلال است و نعمت و  – ادامه تعبیر خواب شراب…

شخم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شخم زدن در خواب تلاشی است در جهت اصلاح امور و صلاح و نیکی که برای بیننده خواب خالی از سود و فایده نیست اگر در خواب ببینید که با تراکتور زمین متعلق به خودتان را شخم می زنید کاری بزرگ انجام می دهید که خیر و فایده آن شامل  – ادامه تعبیر خواب شخم…

شجره نامه

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن شجرنامة خود در خواب ، نشانة آن است كه مشكلات خانواده به دوش شما خواهد افتاد . در خارج از حوضة فعالیتهای خود می توانید آسوده باشید . ۲ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال مطالعة شجر نامة خود هستند ، علامت آن است كه ناچار می شوید حق  – ادامه تعبیر خواب شجره نامه…

شته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شته ضرر و زیان است و خسران دنیا و آخرت. اگر در خواب ببینید که درختان بارداری که متعلق به شما هستند شته زده زیان می بینید و اهمیت و شدت و ضعف زیان بستگی به این دارد که ببینید شته کجای درخت را مورد تهاجم قرار داده. اگر شته  – ادامه تعبیر خواب شته…

شتر مرغ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران شتر مرغ را انسان بیابانی تعبیر و تعریف کرده اند. عقیده عموم معبران این است که کسانی که در شهر ها زندگی نمی کنند و به لباس معمول و متداول شهر نشینان ملبس نیستند در خواب های ما به شکل و هئیت حیواناتی ظاهر می شوند که عجیب و  – ادامه تعبیر خواب شتر مرغ…

شتر

محمد بن سیرین گوید : اگر كسی خود را بر اشتری مجهول بیند كه به شتاب همی رود، دلیل كند به سفر رود. اگر بیند بر اشتری جولان همی كرد، دلیل است غمگین و متفكر شود. اگر بیند بر اشتری نشسته بود و راه گم كرده می راند و ندانست راه راست كجاست، دلیل است  – ادامه تعبیر خواب شتر…