روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ش

شکار

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند در خواب شكار می كرد، گوسفند كوهی یا گاو كوهی یا گورخری و گوشت آن بخورد، دلیل منفعت بود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر به خواب بیند شكاری را به دام گرفت، دلیل است كه طالب زنان بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن شكاركردن در خواب  – ادامه تعبیر خواب شکار…

شقیقه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که شقیقه شما متورم شده و آماسیده بار فکری برای شما پیدا می شود. نگران و مشوش می شوید و برای یافتن راه حل مشکل خویش لاجرم فکر بسیار می کنید. اگر ببینید که شقیقه شما فرورفتگی پیدا کرده عقل شما را می دزدند یعنی موضوعی  – ادامه تعبیر خواب شقیقه…

شقایق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شقایق گل اشک و ندبه و در عین حال پاکی و عصمت و بی گناهی است. اگر در خواب ببینید که شقایق دارید علتی برای گرریستن در زندگی بیننده خواب پیدا می شود اما دلیل بی گناهی و نشان پاکی هم هست. شقایق نشان کوتاهی عمر و جوان مرگی است  – ادامه تعبیر خواب شقایق…

شفتالو

دیدن شفتالوی زرد، دلیل است بر بیماری. اگر بیند كه شفتالو به وقت از درخت جمع كرد، دلیل كه از بزرگی منفعت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن شفتالو درخواب بر پنج وجه است، اول: بیماری. دوم: كنیزك. سوم: صلت (صله و جایزه). چهارم: مال. پنجم: منفعت. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران  – ادامه تعبیر خواب شفتالو…

شغال

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه شغال جنگ كرد، دلیل است كه با خویشان خصومت كند. اگر بیند كه شغال خود را بر وی می مالید، دلیل كه از كسی نترسد. اگر بیند كه شغال بازی می كرد، دلیل است عاشق زنی گردد. اگر بیند كه گوشت شغال می خورد، دلیل است از  – ادامه تعبیر خواب شغال…

شعر گفتن

اگر بیند كه شعر مدح یا هجو كسی می خواند، دلیل كه سخن باطل گوید. دیدن شاعر به خواب، كه مدح و غزل گوید به تاویل نوحه گر باشد. اگر توحید گوید، دلیل دروغ بود. لوک اویتنهاو می گوید : شعر خوانی : مشکلات

شعبده

آنلی بیتون میگوید : دیدن شعبده باز در خواب ، نشانة آن است كه در راه جستجوی ثروت و شادمانی با تجربه هایی تلخ روبرو می شوید .

شطرنج

دیدن شطرنج باختن به خواب، دلیل بهتان و دروغ بود. اگر بیند شطرنج كرد و بر كسی غلبه كرد، دلیل كه به باطل بر كسی غلبه كند. اگر بیند كه خصم بر وی غلبه كرد، دلیل است بر وی بهتان گویند و كارش بی منفعت باشد. آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید مشغول  – ادامه تعبیر خواب شطرنج…

شش

به خواب، دلیل شادی بود. اگر بیند كه شش بسیار داشت، دلیل است كه خرم گردد. اگر بیند كه شش به كسی داد، دلیل كه رأفت به وی رساند. جابر مغربی گوید : اگر بیند شش خام یا پخته می خورد، از جانوری كه گوشت او حلال بود، دلیل است بر مال حلال.

شستن

دیدن شستن سر و تن در خواب به آب جوی یا به آب حوض یا به آب دریا، دلیل است بر نجات از غم و خلاص از اندوه. اگر این خواب محبوس بیند، دلیل كه خلاص گردد. اگر وام دار بیند، وامش گذارده گردد، اگر بیمار بیند، شفا یابد. ابراهیم كرمانی گوید : دیدن شستن  – ادامه تعبیر خواب شستن…