روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ش

شکنجه

ابن سیرین گوید : شکنجه در خواب دلیل خاری وبیچارگی بود اگر بیند آن کس کس دیگر را شکنجه می کرد دلیل که آن کس را در میان مردم خوار کند جابر گوید اگر پادشاه اورا شکنجه می کرد دلیل که از پادشاه به او مضرّت رسد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب  – ادامه تعبیر خواب شکنجه…

شکنبه

دیدن شكنبه هر جانوری كه گوشت او حلال بود، دلیل بر مال حلال كند. اگر شكنبه پر از سرگین است، دلیل بر مال حرام كند. اگر بیند شكنبه پخته می خورد، دلیل بر منفعت است. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شکنبه در خواب های ما به نظر معبران مال حلال و معیشت و روزی است  – ادامه تعبیر خواب شکنبه…

شکمو

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با فرد شكویی بر سر سفره غذا نشسته اید ، نشانة آن است كه امتیازی به دست می آورید . اما گرداگرد شما را افرادی خودخواه فرا خواهند گرفت . ۲ـ اگر خواب ببینید فردی شكمو هستید ، نشانة آن است كه به روان و جسم خود  – ادامه تعبیر خواب شکمو…

شکم

به تاویل معبران بر سه وجه بود. حضرت دانیال گوید : دیدن شكم از ظاهر و باطن، دلیل بر مال بود. محمد بن سیرین گوید : دلیل بر فرزندان بود. ابراهیم كرمانی گوید : دلیل بر خویشان. اگر بیند شكمش بزرگ شده بود، دلیل مال بود. اگر كوچك بیند، دلیل بر نقصان مال و فرزند  – ادامه تعبیر خواب شکم…

شکلات

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن شكلات در خواب ، نشانة آن است كه برای اقوام خود ثروتی گرد می آورید . ۲ـ دیدن شیرینی شكلاتی در خواب ، دلالت بر یافتن دوستان و سرگرمیهای مطلوب دارد . ۳ـ اگر خواب ببینید شكلاتی ترش می خورید ، دلالت بر بیماری و ناامیدیهای پیاپی دارد .  – ادامه تعبیر خواب شکلات…

شکستن

اگر به خواب بیند كه اندامی از اندامهای او بشكست، دلیل زیان است به سبب خویشی كه بدان اندام تعلق دارد.اگر بیند كه چیزی از آلات مناهی بشكست، مانند چنگ و رباب، دلیل بود بر خیر. لوک اویتنهاو می گوید : شکستن: شما اطرافیانتان را وادار میکنید تا عقیده شما را بپذیرند آنلی بیتون میگوید  – ادامه تعبیر خواب شکستن…

شکر کردن

اگر در خواب بیند كه شكر می گذارد، دلیل است بر دوستیِ دین قوت و جاه و زیادتی.

شکر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن شکر اندک در خواب نیکو است و شیرین کامی و توفیق تعبیر شده است همچنین شنیدن سخنان خوش از دوستان ولی شکر بسیار دیدن در خواب خوب نیست و نوشته اند حرص و آز و طمع است و در نتیجه تلخ کامی و شکست. اگر ببینید که شکر می  – ادامه تعبیر خواب شکر…

شکاف

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن شكاف بر سطح دیوار یا اشیاء در خواب ، نشانةآن است كه در ادارة امور شغل خود با مشكلاتی روبرو خواهید شد كه باعث جدایی شما از خویشاوندان خواهد شد . ۲ـ دیدن شكاف بر سنگهای كوه در خواب ، نشانة آن است كه دوستی با خیانت ورزیدن به  – ادامه تعبیر خواب شکاف…

شکارچی

لوک اویتنهاو می گوید : شکارچی : عشقی بزرگ