روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ش

شمشاد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شمشاد مردی است نه چندان توانگر و مال دار و نه چندان فقیر و مستمند ولی هر چه دارد می نمایاند و پنهان نمی کند. او حد خویش را می شناسد و در رعایت حدود دیگران نیز اصرار دارد. او انسانی است که هر چه زائد بر نیاز خویشتن دارد  – ادامه تعبیر خواب شمشاد…

شمد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تعبیر شمد همان است که برای روتختی نوشتیم و اشاره ای است به زن و همسر بیننده خواب با این تفاوت که با عفت و شرم و حیای زن نیز ارتباط می یابد. شمد بد رنگ و سوراخ و سوخته به بیننده خواب در مورد همسرش هشدار می دهد.

شمایل حضرت مسیح

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن شمایل حضرت مسیح (ع) در خواب ، نشانة اندوهی است كه دیگران را نیز دربر می گیرد و نشانة رنج و سختی هاست كه شما بی هیچ شكایتی آنها را می پذیرید . ۲ـ اگر دختری در خواب ببیند كه شمایلی از حضرت مسیح (ع)دارد ، علامت آن است  – ادامه تعبیر خواب شمایل حضرت مسیح…

شمار کردن

اگر درخواب بیند با كسی شمار می كرد، دلیل كه در سختی افتد. جابر مغربی گوید : هر شمار كه آن آسان بود، محنت آن كمتر بود.

شلوار بند

دیدن شلواربند، دلیل بر عورت مرد كند. اگر بیند كه شلواربندی خوب داشت، دلیل كه قضیب او سخت و محكم گردد. اگر كهنه بیند تاویلش به خلاف این است.

شلوار

به خواب دیدن شلوار، دلیل بر زنی عجمی بود یا زنی دون. اگر بیند شلوار بخرید، دلیل كه كنیزكی عجمی كند. اگر بیند در میان شلوار او ماری یا كژدمی بود، دلیل كه دشمنی با عیال او فساد كند. اگر بیند شلواری به وی بخشیدند، دلیل است خادمی به وی بخشند. اگر در خواب بیند  – ادامه تعبیر خواب شلوار…

شلغم

دیدن شلغم به خواب، دلیل است بر غم و اندوه. اگر بیند كه شلغم به كسی داد، دلیل كه زحمتی به كسی رساند. جابر مغربی گوید : دیدن شلغم پخته بهتر از خام بود. اگر بیند كه شلغم از خود دور كرد، دلیل است كه از غم و غصه و اندوه و گرفتاری برهد. منوچهر  – ادامه تعبیر خواب شلغم…

شلاق

آنلی بیتون میگوید : دیدن شلاق در خواب ، نشانة وجود اختلافات میان دوستان است .

شل شدن

اگر بیند كه اندامی از اندامهای او شل شد، چنانكه نتوانست بر خواستن، دلیل است توبه كند و سِرّ خود را از مردم باز دارد. اگر این خواب را مردم بینند، تاویل به خلاف این بود.

شکوفه ها

دیدن شكوفه ها، چون به وقت خود باشد نیك باشد و شكوفه كنار، دلیل بر عروس خوبروی بود و شكوفه درختهای دیگر، دلیل بر سخن های لطیف است. اگر بیند كه شكوفه را می بوئید، دلیل است مردم او را ثنا گویند. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شکوفه ها در خواب هم خوبند و از  – ادامه تعبیر خواب شکوفه ها…