روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ش

شوربا

دیدن شوربا به خواب كه با گوشت گوسفند پخته باشند و خوش طعم است، دلیل منفعت باشد. اگر به خلاف این بیند، تاویلش به خلاف بود. جابر مغربی گوید : دیدن شوربا چون با گوشت لطیف پخته باشند، دلیل فائده بود. اگر به گوشت غلیظ پخته باشند، دلیل غم و اندوه است. منوچهر مطیعی تهرانی  – ادامه تعبیر خواب شوربا…

شنگرف

دیدن شنگرف در خواب، دلیل غم بود. اگر بیند كه شنگرف میخورد، دلیل كه مقرب پادشاه گردد. اگر بیند شنگرف بفروخت یا از خود جدا كرد، دلیل است از غم و اندوه برهد. اگر دید به شنگرف صورت می كرد، دلیل به لهو و باطل فریفته شود. اگر بیند به شنگرف چیزی نوشت، اگر آن  – ادامه تعبیر خواب شنگرف…

شنبلیله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شنبلیله گیاهی است بد طعم و نازیبا ولی بسیار پر خاصیت. گیاهی است که وجودش اساسی نیست ولی در بیشتر غذاها که با سبزی تهیه می شود از آن استفاده می کنند و وجودش را ضروری می دانند لذا معبران شنبلیله را به ناصح و مربی خشن و دلسوز تعبیر  – ادامه تعبیر خواب شنبلیله…

شنالک

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند با كسی شنالك می باخت، دلیل كه مال حرام یابد، اگر فریاد داشت. اگر فریاد نداشت، دلیل كه با كسی خصومت كند.

شنا کردن

در خواب شناكردن، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند كه به وقت شنا كردن در آب صاف غرق شد، دلیل كه در عز دنیا غرق گردد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه دردریا شنا كرد و به كنار نتوانست آمد، دلیل كه در بند بماند. اگر بیند كه در آب بِمُرد، دلیل كه  – ادامه تعبیر خواب شنا کردن…

شن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شن اگر ریز باشد گرفتاری است و وبال به خصوص اگر بر زمین ریخته شده و بیننده خواب قصد عبور از روی آن را داشته باشد. آن قدر که در کفش و لای انگشتان ما برود و زیر پایمان فشرده شود در این صورت ابتلاست به مشکلات رنج آور و  – ادامه تعبیر خواب شن…

شمعدان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شمعدان خانه و خانواده ما است که روشنایی های ما زا آن جا مایه می گیرد. مادر ما آن جاست همسر ما آن جا است و فرزند ما آن جا است و بالاخره در آن جا است که آرامش می یابیم و آسایش می کنیم و تامین داریم. خانه و  – ادامه تعبیر خواب شمعدان…

شمع

محمد بن سیرین گوید : شمع دولت و عز و نعمت بود. اگر بیند كه شمع به دست خود افروخته داشت، دلیل كه عز و دولت و نعمتش زیاده گردد. اگر شمع افروخته دید در خانه خود، كه خانه از نور آن روشن شد، دلیل كه در آن سال نعمت بر وی فراخ گردد. بعضی  – ادامه تعبیر خواب شمع…

شمشیر

شمشیر در نیام، زنی بود و بی نیام، دلیل بر مال است و فرمانروائی. اگر زنی در خواب بیند كه در دست شمشیر داشت، دلیل كه او را پسری آید. اگر بیند كه شمشیر او در نیام بشكست، دلیل فرزند او در شكم بمیرد. اگر مردی بیند شمشیر برهنه داشت و خواست كه بر كسی  – ادامه تعبیر خواب شمشیر…

شمش طلا

آنلی بیتون میگوید : دیدن شمش طلا در خواب ، نشانة آینده ای چشمگیر است .