روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ش

شیخ

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن شیخ شدن زن طلاق گوید

شهرستان

اگر به خواب بیند در شهرستانی شد، دلیل است دینش قوی شود و عاقبتش محمود بود. اگر دید به شهرستانی رفت و ایمن نشست، دلیل كه به خدمت پادشاه رود و منفعت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن شهرستان به خواب بر هفت وجه است. اول: پادشاه. دوم: رئیس. سوم: قوت دین. چهارم:  – ادامه تعبیر خواب شهرستان…

شهرت

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید فردی مشهور هستید ، نشانة آن است كه امیدهای شما به یأس تبدیل می گردد . ۲ـ دیدن اشخاص مشهور در خواب ، علامت آن است كه از گمنامی به افتخار و شهرت می رسید .

شهر

محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب بیند كه شهری شد، دلیل است دینش قوی گردد و به مراد برسد. اگر بیند كه از شهر بیرون یا بیرونش كردند، تاویل به خلاف این باشد. اگر بیند كه از شهر به شهری رفت، دلیل است زن را طلاق دهد و زن شوهر دیگر كند. اگر  – ادامه تعبیر خواب شهر…

شهد

شهد با موم، تاویل از میراث بود یا غنیمت حلال. اگر بیند كه شهد داشت، دلیل كه به قدر آن علم حاصل كند. اگر بیند از آن شهد به مردم می داد، دلیل كه خلق از علم او بهره مند گردند. اگر به خلاف این بیند، تاویل به خلاف این بود. گویند دیدن شهد به  – ادامه تعبیر خواب شهد…

شهباز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شهباز بازی است ممتاز. بازی است از نژاد بهتر و برتر و در خواب های ما تقریبا همان تعبیری را دارد که برای شاهین نوشته ایم. لطفا به حرف ـ ش ـ کلمه شاهین نگاه کنید.

شهادت

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند كه شهادت می آورد و بیننده مصلح بود، دلیل است با شهادت از دنیا برود. اگر مفسد بود، دلیل كه ازگناه توبه كند. اگر مشرك بیند مسلمان شود.

شهاب سنگ

مولف گوید : دیدن شهاب سنگ دلیل بر قلبه بر خواستهای شیطانی است اگر از اهل ایمان باشد. شکست خوردن در تفکرات و کارها و نقشها اگر پایبند به اعتقادات دینی نباشد. می توان گفت اگر ببینید شهاب سنگ به کسی اثابت نمود دلیل بر سخن چین بودن ایشان است در کل شهاب به دنبال  – ادامه تعبیر خواب شهاب سنگ…

شوهر

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید شوهرتان شما را ترك می گوید ، علامت آن است كه مدتی روابطی تلخ بین شما و شوهرتان حكمفرما خواهد بود . اما تلخیها با آشتی و صمیمیت به پایان می رسد . ۲ـ اگر خواب ببینید شوهرتان با شما بدرفتاری می كند ، نشانة آن است  – ادامه تعبیر خواب شوهر…

شونیز

دیدن شونیز، دلیل غم است و خوردن آن، دلیل بر مضرت و نقصان باشد.