روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ش

شاسی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اسکلت و بدنه هر دستگاهی را که آن دستگاه از اجزا مختلف تشکیل یافته باشد شاسی می نامند. شاسی کلمه ای است که از زبان انگلیسی به زبان ما آمده و پذیرفته شده و تقریبا هویت فارسی گرفته چرا که کلمه مجرد دیگری نداریم به جای آن بگذاریم مگر این  – ادامه تعبیر خواب شاسی…

شادی

دیدن شادی در خواب، دلیل غم و اندوه بود. اگر بیند از كسی شاد شد، دلیل است كه خاتمه كارش به سعادت باشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر كسى خود را در خواب شادمان ببیند، اجلش نزدیك شده است . آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر در خواب ببینید به خاطر واقعه ای خوشحال  – ادامه تعبیر خواب شادی…

شادروان

محمد بن سیرین گوید : دیدن شادروان، دلیل بر دین مرد باشد. اگر بیند شادروانی از بهر او گسترده بودند و دانست از ان اوست، دلیل كه به قدر آن، عیشی كند با عمری دراز. اگر بیند به جای بیگانه گسترده بود و ندانست كه جای كیست، دلیل كه حالش متغیر شود و در غربت  – ادامه تعبیر خواب شادروان…

شاخه

محمد بن سیرین گوید : دیدن شاخه درخواب، دلیل بر فرزندان و برادران و خویشان بود. اگر بیند شاخهای درخت انبوه و بسیار بود، دلیل كه خویشان او بسیار شوند. اگر به خلاف این بیند، دلیل كه خویشان او كم شوند. اگر بیند شاخه از درخت خود ببرید، دلیل كه خویشی را از خود دور  – ادامه تعبیر خواب شاخه…

شاخ

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند كه شاخ داشت، دلیل است كه بزرگی و منفعت یابد. اگر بیند كه شاخ گاوی ماده داشت، دلیل بود كه مالی تمام حاصل كند. اگر بیند كه شاخ گاوی داشت، دلیل است كه از مردی بیابانی راحت یابد و هر چند در خواب شاخ را بزرگتر  – ادامه تعبیر خواب شاخ…