روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ش

شیطرنج

بدانكه شیطرنج داروئی است كه خوردن آن، دلیل بر مضرت باشد و نقصان مال، و دیدن آن درخواب، خیری نباشد و دلیل بر مضرت كند.

شیطان

لوک اویتنهاو می گوید : شیطان : جستن از خطر حر ف زدن با شیطان : اطراف شما پر است از افراد به ظاهر دوست یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن شیطان خلال دین باشد آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن ابلیس در خواب ، برای كشاورزان نشانة محصولات آفت زده است و مرگ  – ادامه تعبیر خواب شیطان…

شیشه

محمد بن سیرین گوید : دیدن شیشه به خواب، دلیل زن باشد و گویند، دلیل بر خدمتكار خانه است، لكن ثباتش نباشد. اگر دید كه شیشه به وی دادند، دلیل كه زنی درویش بخواهد. اگر بیند كه در شیشه روغن گل یا روغن بنفشه بود، دلیل كه زنی توانگر بخواهد و دیندار اگر بیند كه  – ادامه تعبیر خواب شیشه…

شیرینی ها

محمد بن سیرین گوید : دیدن شیرینیها، دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر بیند كسی شیرینی به وی داد، دلیل كه راحتی به وی رساند. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن شیرینی به خواب بر شش وجه بود اول: مال حلال. دوم: منفعت. سوم: علم و حكمت. چهارم: فرهنگ. پنجم: ثنای و مدح  – ادامه تعبیر خواب شیرینی ها…

شیره

محمد بن سیرین گوید : دیدن شیره انگور، دلیل منفعت است. اگر بیند كه شیره انگور بیفشرد، دلیل است زنی مستوره بخواهد. اگر بیند كه شیره تازه میخورد، دلیل است مال حلال یابد. اگر شیره ترش بیند، دلیل است از پادشاه مال و بزرگی یابد و هرچند درخواب شیره را شیرین تر بیند، منفعتش بیشتر  – ادامه تعبیر خواب شیره…

شیر دادن

تعبیر خواب شیردادن : اگر دختری بیند، در پستان او شیر جمع شده بود، دلیل كه در خوردی بمیرد. اگر زن جوان بیند،در پستان او شیر جمع شده بود،دلیل كه عمرش دراز است. مولف گوید : اگر در خواب ببیند فرزند دختری دارد و به او شیر می دهد یعنی خرمی و نعمت براوافزون می  – ادامه تعبیر خواب شیر دادن…

شیر خشک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شیرخشت در خواب روزی حلال است و ضمنا یار همراه و موافق. اگر زنی شیرخشت ببیند که می خورد صاحب دختر می شود. اگر زنی این خواب را ببیند که نازا است و تا آن روز فرزند نیاورده صاحب فرزند می شود. اگر مردی ببیند که شیرخشت می خورد مالی  – ادامه تعبیر خواب شیر خشک…

شیر خشت

دیدنِ شیرخشت، دلیل بر روزی حلال است. اگر بیند كه در صحرا شیرخشت جمع می كرد، دلیل كه از سفر مال حاصل كند. اگر بیند شیرخشت بسیار در خانه داشت، دلیل كه از مال سود تمام كند. اگر دید كه شیرخشت میخورد، دلیل است مال خود را بر عیال نفقه كند. حضرت امام جعفر صادق  – ادامه تعبیر خواب شیر خشت…

شیر خوردنی

شیر هر چند تازه تر و شیرین تر بود، منفعت آن بیشتر باشد و چون شیر را در خمره بیند، دلیل زیادتی مال است. اگر شیر را ترش بیند، تاویل به خلاف این است. اگر شیر تازه خورد، دلیل مال حلال است. اگر زنی بیند كه شیر در پستان او جمع شد، دلیل كه او  – ادامه تعبیر خواب شیر خوردنی…

شیر جنگل

اگر در خواب بیند كه با شیر جنگ می كرد، دلیل است بر دشمنی خصومت كند و از ایشان آن كس را ظفر باشد كه غالب گردد. اگر بیند كه شیر از عقب وی می آمد و به وی نمی رسید، دلیل است از پادشاه ترسی بیند. اگر در خواب بیند كه از شیر می  – ادامه تعبیر خواب شیر جنگل…