روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف س

سوره ناس

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره ناس می خواند، دلیل که او را خدای تعالی از خشمِ بدان نگاهدارد. اگر بیند تسبیح و تهلیل و تکبیر می گفت، یا دعا می خواند، یا صلوات بر رسول خدا (ص) می فرستاد، دلیل که روزی بر وی فراخ شود و عزت و نصرت او را حاصل  – ادامه تعبیر خواب سوره ناس…

سوره فلق

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره فلق می خواند، دلیل که بر وی جادوئی کنند، اما کارگر نباشد. ابراهیم کرمانی گوید: از شر بدان ایمن شود، خاصه از شر جادوان و او را مال بسیار نصیب شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: از رنج و آفت این جهان ایمن شود.

سوره اخلاص

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره اخلاص می خواند، دلیل که در راه دین و توحید یگانه بود و توفیق طاعت یابد. ابراهیم کرمانی گوید: پاکدین و با اعتقاد و درست بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: مراد دو جهانی یابد و عیش بر وی خوش گردد.

سوره تبت

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره تبت می خواند، دلیل که مکار و فریبنده بود و از عقوبت حق تعالی در خطر بود. ابراهیم کرمانی گوید: او را زیانی رسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: گروهی به بدی او کوشند، اما دست نیابند.

سوره فتح

محمد بن سیرین گوید: اگربیند که سوره فتح می خواند دلیل که بر دشمن ظفر یابد ابراهیم کرمانی گوید: به غم وسختی گرفتار شود لکن از آن زود خلاصی یابد وبه مراد رسد

سوره کافرون

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره کافرون می خواند، دلیل که به راه بدعت و به دنیا مغرور شود. ابراهیم کرمانی گوید: توفیق خیرات یابد و غزا کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: بر راه دین استوار بود.

سوره کوثر

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره کوثر می خواند، دلیل که مال و نعمت بسیار یابد، لکن فرزندش کم بود. ابراهیم کرمانی گوید: عطا یابد از بزرگی و دشمن او بدحال شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: خیرات بسیار نماید و اجر و ثواب یابد.

سوره ماعون

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره ماعون می خواند، دلیل که نمازها کم کند یا به وقت نگذارد. ابراهیم کرمانی گوید: او را با کسی به دین صحبت افتد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: بر دشمنان ظفر یابد. جابر مغربی گوید: کاری نیکو بر دست او برآید.

سوره قریش

اگر بیند این سوره قریش می خواند، دلیل که از ترس ایمن شود. ابراهیم کرمانی گوید: کسی را نصیحت کند به راه دین. حضرت امام جعفر صادق فرماید: با خلق احسان نماید و او را دوست دارند.

سوره همزه

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره همزه می خواند، دلیل که سخن بسیار گوید و نزد مردمان روشناس شود. ابراهیم کرمانی گوید: حریص شود به مال این جهان و از عاقبت نیندیشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: بر دست او فتحی برآید و بر دشمن قهر کند.