روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف س

سه قلو

آنلی بیتون مىگوید : ۱ـ دیدن بچه های سه قلو در خواب ، علامت آن است كه در كارهایی پیروز می شوید كه هراس شكست خوردن در آنها وجود دارد . ۲ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش نوزادان سه قلو به دنیا آورده است ، علامت آن است كه كاری كه مدتهای مدید برای اتمامش  – ادامه تعبیر خواب سه قلو…

سهره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سهره در خواب همسایه یا دوستی است که زحمت می آفریند و به خصوص زیاد دروغ می گوید. اصولا سهره بلبل بی اصل است. اگر در خواب ببینید که سهرگان زیادی در خانه شما جمع شده و روی شاخه های درخت فراهم آمده اند و صدا می کنند خواب شما  – ادامه تعبیر خواب سهره…

سه تار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سه تار کلا ساز شادی نیست. سه تار ساز غربت، ساز تنهایی و ساز غم است و دیدنش در خواب همین سه چیز را به تعبیر می آورد. اگر در خواب ببینید سه تار دارید و در بیداری و در بیداری اصلا اهل موسیقی نباشید نشان آن است که موجبی  – ادامه تعبیر خواب سه تار…

سوهان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سوهان دو نوع است. اول سوهان شیرینی که بیشتر محصول شهر مذهبی قم است و سوغات به شهرهای دیگر می برند. سوهان شیرینی در خواب های ما تعبیر شیرینی های دیگر را دارد به اضافه این که زیارت اماکن مقدسه را به بیننده خواب نوید می دهد. به خصوص اگر  – ادامه تعبیر خواب سوهان…

سوگند

محمد بن سیرین گوید : اگر كسی بیند به راست سوگند همی خورد، دلیل است بر دست او كاری نیك رود، یا امانت گزارد، یا گواهی به راست دهد، یا خیرات كند و از آن چه ترسد ایمن گردد. اگر بیند كه سوگند به دورغ خورد، دلیل كه حق تعالی با او به خشم بود  – ادامه تعبیر خواب سوگند…

سوسیس

آنلی بیتون مى‏گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید سوسیس سرخ می كنید ، نشانة آن است كه مسئولیتهای مختلفی را خواهید پذیرفت ، و در به ثمر رساندن همة آنها توفیق خواهید یافت . ۲ـ خوردن سوسیس در خواب ، نشانة آن است كه خانه ای محقرانه ولی دلپذیر خواهید داشت .

سوسن

محمد بن سیرین گوید : چون سوسن به خواب بیند بر درخت، به وقت خود، دلیل كند كه چیزی به وی رسد، یا او را فرزندی آید. چون سوسن از درخت جدا بیند، دلیل كه غم و اندوه به وی رسد. اگر زنی بیند كه سوسن از درخت بكند و به شوهر داد، مرد او  – ادامه تعبیر خواب سوسن…

سوسمار

ابراهیم كرمانی گوید : سوسمار، دلیل بود بر نژاد عرب و خوردن گوشت او مال و منفعت دنیا بود. اگر بیند سوسمار او را بگزید، دلیل كند كه از مردی عرب او را مضرت رسد. اگر بیند سوسمار بكشت، دلیل كه دشمن را قهر كند. محمد بن سیرین گوید : خوردن گوشت سوسمار در خواب،  – ادامه تعبیر خواب سوسمار…

سوسک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد.  – ادامه تعبیر خواب سوسک…

سوزن

اگر بیند سوزن در دست داشت و چیزی می دوخت، دلیل که شغلهای پراکنده وی با هم آید و حاجتش روا شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که جامه می دوخت، احوال او نیکو شود و به مراد رسد. اگر بیند سوزن گم شد، احوال او بد شود و امیدی که دارد برنیاید و احوالش  – ادامه تعبیر خواب سوزن…