روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف س

سیکی

محمد بن سیرین گوید : سیكی دراصل، مال حرام است. اگر بیند درمیان سیكی غرق گردید، دلیل كه در فتنه افتد. اگر بیند سیكی می خورد، دلیل كه به قدر آن او را مال حرام نصیب شود. اگر سیكی پخته می خورد، دلیل كه مالی حرام به رنج و سختی به دست آورد. اگر بیند  – ادامه تعبیر خواب سیکی…

سیسنبر

اگر در خواب سیسنبر بیند، دلیل كه نامش به خیر و نیكی منتشر گردد. اگر بیند در زمین او سیسنبر بود، همین دلیل كند. اگر برخلاف این بیند، دلیل بر رنج كند.

سیری

حضرت دانیال گوید : سیری از آب بهتر از تشنگی بود و سیری از نان بهتر از گرسنگی بود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر كسی خود را سیر بیند، دلیل كند بی نیاز گردد. اگر خویشتن را گرسنه و ضعیف بیند، دلیل است گناه و معصیت كند. بهتر آن است كسی خود را به حال  – ادامه تعبیر خواب سیری…

سیرک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : امروز سیرک یک موضوع مهجور و متروک است. در مشرق زمین و در کشورهای آسیائی اصولا سیرک نبوده و نیست. گه گاه یک دسته از بندبازان و بازیگران همراه چند دلقک و معدودی حیوان رنجور و گرسنه به این قسمت از جهان می آمدند و به نام سیرک چند شب  – ادامه تعبیر خواب سیرک…

سیرابی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن سیرابی در خواب نیکو است به خصوص اگر بیننده خواب بیمار باشد و تعبیر آن شفا از بیماری و نجات از رنجوری است. سیرابی معده نشخوار کنندگان حلال گوشت است و دیدن آن در خواب نشان سود و نفع است. سیرابی پخته دیدن به خواب بهتر از سیرابی نپخته  – ادامه تعبیر خواب سیرابی…

سیر

محمد بن سیرین گوید : سیر در خواب مال حرام است. ابراهیم كرمانی گوید : خوردن سیر درخواب، رنج و غم و گریستن بود. اگر بیند نخورد او را مضرت كمتر بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سیر در خواب بر پنج وجه است. اول: مال حرام. دوم: سخن زشت (شخص زشت). سوم: غم  – ادامه تعبیر خواب سیر…

سیب زمینی

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن سیب زمینی در خواب ، علامت روبرو شدن با وقایعی مطلوب است . ۲ـ اگر خواب ببینید سیب زمینی را چال می كنید ، نشانة آن است كه زندگیتان با توفیق همراه خواهد بود . ۳ـ خوردن سیب زمینی در خواب ، علامت بهره مند شدن از منفعتی بزرگ  – ادامه تعبیر خواب سیب زمینی…

سیب

محمد بن سیرین گوید : چون سیب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش بود، دلیل رنج و بیماری بود. اگر بیند كه سیب سفید را به دو نیم كرد، دلیل بود كه با كسی كه  – ادامه تعبیر خواب سیب…

سیاه سرفه

آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید فرزندتان مبتلا به سیاه سرفه گشته است ، علامت ابتلاء بیماری خفیف است . این خواب نشانة تفاهم و هماهنگی میان اعضای خانواده نیز هست .  

سیاره

آنلی بیتون می گوید : دیدن سیاره ای در خواب ، نشانة رفتن به سفری خسته كننده و پذیرفتن وظیفه ای سنگین است .