روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف س

سینی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سینی زنی است که به شما خدمت می کند و خیلی هم نزدیک است. او هم می تواند مستخدم و پرستار باشد و هم زن و همسر. اگر دیدید سینی نو و تمیز و درخشنده و قشنگی دارید می توانید به آن زن هرکس هست متکی و به صداقت او  – ادامه تعبیر خواب سینی…

سینه ریز

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر زنی خواب ببیند سینه ریزی بر گردن آویخته است ، نشانة ان است كه همسری وفادار و خانه ای زیبا خواهد داشت . ۲ـ گم كردن سینه ریز در خواب ، علامت آن است كه به زودی دست سنگین ماتم را بر شانة خود احساس خواهید كرد .

سینه

محمد بن سیرین گوید : دیدن سینه به خواب، دلیل بر شریعت باشد. اگر در خواب بیند كه سینه او فراخ شد، دلیل كه كارهای او ساخته شود. اگر بیند سینه او تنگ شد، دلیل كه در دینش خلل افتد. اگر بیند بر سینه او خطی سبز نوشته بود، دلیل كه حق تعالی با وی  – ادامه تعبیر خواب سینه…

سینما

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید کسی شما را به سینما دعوت می کند یا خودتان به سینما می روید یاهمراه کسی عازم سینما هستید دست به کاری می زنید که سودی عایدتان نمی کند ولی وقت شما را می گیرد. سینما نیز مثل سیرک اشتغال به امور تفننی است. اگر در  – ادامه تعبیر خواب سینما…

سیمرغ

دیدن سیمرغ، دلیل بر مرد بزرگوار خوش طبع باشد. اگر سیمرغ ماده بیند، دلیل بر زنی صاحب جاه باشد. اگر بیند سیمرغ او را بگرفت و بر هوا برد، دلیل كه با بزرگی سفر كند. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند سیمرغ ماده را بكشت، دلیل كه دوشیزگیِ دختری را ببرد. اگر بیند سیمرغ از  – ادامه تعبیر خواب سیمرغ…

سیمان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سیمان امور دست و پاگیر و گرفتاری است. چنانچه در خواب ببینید که سیمان درست می کنید به کاری دست و پاگیر و شلوغ دست می زنید که موجب رنج و زحمت می شود. کاری که به دقت و سرعت نیاز دارد چه اگر اهمال کنید فرصت را از دست  – ادامه تعبیر خواب سیمان…

سیماب

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند در معدن سیماب شد و سیماب برگرفت، دلیل كه زنش به كاری بد افتد. اگر بیند سیماب خورد، دلیل رنج و زیان باشد، اگر بیند در چشمه سیماب غرق شد، دلیل كه زنان بر وی جادوئی كنند.

سیم

محمد بن سیرین گوید : بسیار مردمان باشند كه در خواب سیم بینند و در بیداری همان بیابند و بسیار بود كه به زحمت افتند و به این سبب، طبعهای مختلف بود. ابراهیم كرمانی گوید : دیدن سیم درست در خواب، دلیل بر خبری راست بود و سیم شكسته، دلیل بر خبر دروغ. اگر بیند  – ادامه تعبیر خواب سیم…

سیل

دیدن سیل به خواب، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم. اگر در خواب بیند با سیل در كوشش بود، دلیل كه با دشمنی درافتد. اگر بیند از سیل بیرون آمد، دلیل كه بر دشمن ظفر یابد. دیدن سیل درخواب در ملكِ سردسیر، دلیل غم و اندوه بود و در گرمسیر، دلیل منفعت و  – ادامه تعبیر خواب سیل…

سیگار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سیگار نیز تعبیری چون دیگر وسائل تدخین دارد. کلا تلخ کامی است ولی استثنائا به کوتاهی عمر بیننده خواب و کسی که سیگار را می کشد و کوتاه می کند اشاره ای می نماید. چپق طول و اندازه ندارد و با دود کردن توتون طول چپق کوتاه یا بلند نمی  – ادامه تعبیر خواب سیگار…