روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ر

راننده

لوک اویتنهاو می گوید : راننده : مسافرت با شخصی خوش سفر آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید برای انحام کار یا تفریح ماشین می رانید ، علامت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. ۲ـ اگر خواب ببینید به آهستگی ماشین می رانید ، نشانة آن است که از انجام وظایف خود  – ادامه تعبیر خواب راننده…

ران

محمد بن سیرین گوید: ران دیدن، قوت او و خویشان او بود. اگر بیند ران او شکست یا بیفتاد، دلیل که از خویشان خود جدا شود و به تن ضعیف گردد و در غربت هلاک شود. اگر بیند که ران کسی را ببرید، یا بیفکند، آن کس را همین دلیل کند. ابراهیم کرمانی گوید: ران  – ادامه تعبیر خواب ران…

راکت

آنلی بیتون می‏گوید: دیدن راکت در خواب ، نشانة باز ماندن از تفریح دلخواه است . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانةآن است که در تفریح مورد علاقة خود نمی تواند شرکت کند .

راسو

محمد بن سیرین گوید: دیدن راسو به خواب دزد است. اگر بیند راسو در خانه یا در دکان رفت، دلیل کند که دزد در آنجا شود و چیزی بدزدد. اگر بیند که راسو را بکشت، دلیل که دزدی را بگیرد و بر او ظفر یابد. اگر بیند گوشت راسو میخورد یا چیزی از اندامهای او  – ادامه تعبیر خواب راسو…

رازیانه

محمد بن سیرین گوید: رازیانه به خواب، اگر به وقت باشد، اگر بی وقت، دلیل غم و اندوه کند و خوردنش مضرت بود. اگر بیند در زمینی که ملک او بود رازیانه بسیار داشت، دلیل که به غم و اندوه گرفتار شود. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: رازیانه گیاهی است دارویی که در قدیم مصرف درمانی  – ادامه تعبیر خواب رازیانه…

رادیو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: رادیو دوستی است که فقط حرف می زند ولی گوش شنوا ندارد. نصیحت می کند اما هیچ استدلالی را نمی پذیرد و چه بسا یک سخن را چند بار بگوید اما تعبیر اخلاق و رفتار شما را نمی فهمد و درک نمی کند. چنانچه در خواب رادیوئی دیدید البته هیچ تعبیری  – ادامه تعبیر خواب رادیو…

رادار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن رادار در خواب هیچ تعبیر خاصی نمی تواند داشته باشد مگر این که بگوییم واکنش تمینات فوق العاده ما است. اگر رادار در خواب ببینیم و رادار چیزهایی به دل خواه ما نشان بدهد امید و خوشدلی است و نه چیز دیگر. اگر ببینید که خودتان رادار را اداره می  – ادامه تعبیر خواب رادار…

رییس

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر رئیس خود را در خواب ببینید ، حاکی از آن است که به دنبال مقامی بالاتر هستید ، و مسئولیت بزرگتری به شما ارجاع می شود . ۲ـ اگر خواب ببینید خودتان رئیس اداره ای هستید ، نشانة آن است که بخاطر خوش انصافی و مهربانی از دیگران متمایز می  – ادامه تعبیر خواب رییس…