روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ر

رطوبت

لوک اویتنهاو می گوید : رطوبت : بیماری

رضوان

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی رضوان را در خواب بیند، دلیل که از عذاب ایمن گردد و از سختی برهد. اگر بیند رضوان بر در بهشت ایستاده، دلیل که از دنیا برود و بعضی از معبران گویند:رضوان در خواب، دلیل است که با خزینه دار سلطان او را صحبت افتد، زیرا که رضوان خازن  – ادامه تعبیر خواب رضوان…

رشته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: رشته، رشته امید است و خیر و برکت و نعمت. رشته را از خمیر آرد تهیه می کنند و چون آرد و خمیر آرد و گندم و نان همه در خواب های ما خوب هستند رشته نیز خوب است. به طور سنتی ما شب های عید رشته پلو می خوریم. این  – ادامه تعبیر خواب رشته…

رسن

رسن ریسمانی است که چیزهائی به آن می بندند محمد بن سیرین گوید: رسن درخواب عهد و پیمان است. اگر بیند دست در رسن زده بود و معلق آویخته، دلیل که بر قدر بلندی رسن از زمین بلندی و منزلت یابد. اگر بیند رسن ببرید و اندکی در دست او بماند، دلیل که از قدر  – ادامه تعبیر خواب رسن…

رستوران

لوک اویتنهاو می گوید : رستوران : سرگرمی پرخرج

رژ گونه

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر زنی خواب ببیند از رژ گونه استفاده می کند . نشانة آن است که برای رسیدن به خواسته های خود دیگران را فریب می دهد . ۲ـ اگر خواب ببینید زنی از رژ گونه استفاده می کند ، علامت آن است که برای پیش بردن نقشه های مکارانه از شما  – ادامه تعبیر خواب رژ گونه…

رز

محمد بن سیرین گوید: رز در خواب، دلیل بر زنی نیکوکار و کریمه کند. اگر بیند رزی داشت و درختهای سبز و پاکیزه در او است درهنگام وی، دلیل کند که زنی نیکوکار بخواهد و از او خیر و منفعت بیند. اگر بیند که برگ درختهای رز نبود، تاویل به خلاف این است. اگر بیند  – ادامه تعبیر خواب رز…

رخساره

محمد بن سیرین گوید: رخساره در خواب دیدن، دلیل بر روشنائی مردم بود. اگر بیند رخساره او صاف و پاکیزه است، در میان مردمان مشهور گردد و بزرگی یابد. اگر بیند که رخساره او زرد یا سیاه اس، تاویلش به خلاف این است. ابراهیم کرمانی گوید: رخساره درخواب، آرایش مردم و کدخدائی او است. اگر  – ادامه تعبیر خواب رخساره…

رختخواب

لوک اویتنهاو می گوید : رختخواب کثیف : خوشبختی خانوادگی از تخت افتادن : احتیاط کنید تختخواب زیبا : ازدواج موفق رختخواب خالی : مرگ از تخت برخاستن : شما سلامتی خود را باز خواهید یافت رختخوابی که آفتاب روی آن باشد : کامیابی

رتیل

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن رتیل در خواب ، نشانة آن است که دشمنان می کوشند شما را ور شکست کنند و از پا در بیاورند . ۲ـ کشتن رتیل در خواب ، نشانة آن است که بعد از بد شانسی فراوان ، اقبال با شما همراه خواهد شد .