روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ر

ریحان

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند ریحان سبز و خرم و پاکیزه و خوشبوی بود، دلیل که او را فرزندی بود و کندن وی از زمین، دلیل گریستن و اندوه است، به قدر آن چه کنده بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند که ریحان در جایگاه خویش است، دلیل است خداوندش کارهای نیکو کند.  – ادامه تعبیر خواب ریحان…

ریاست

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن بریاست عمل مشاقی در کار غالب گردد

روی (فلز)

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

روی (صورت)

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی روی خود را خوب و با جمالتر از آن بیند که در بیداری بود، دلیل که شرف و منزلتش بیشتر شود. اگر بیند رویش زشت و ناخوش گردید، دلیل کند که قدر و منزلتش کمتر بود و به چشم حقارت بر وی نگرند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند رویش  – ادامه تعبیر خواب روی (صورت)…

روناس

محمد بن سیرین گوید: دیدن روناس درخواب، دلیل بر آرایش دنیا کند و خوردنش، دلیل بر مضرت و رنج و اندوه کند. اگر بیند جامه خویش را به روناس سرخ می کرد، دلیل که به عشرت دنیا مشغول شود و راه دین فرو گذارد.

رولت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: رولت اگر شیرینی باشد خوب است به خصوص اگر بخورید و کامتان شیرین شود. رولت خیاطی در خواب چندان خوب نیست و خبر از کاری دشوار می دهد که شما را خسته می کند و امکان سهو و اشتباه در آن زیاد است. رولت قمار هم بسیار بد و مشمئز کننده  – ادامه تعبیر خواب رولت…

روغنهای سوختنی

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن روغن کتان و روغنی که تعلق به سوختن دارد رنج اندکی به وی رسد

روغن کتان

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن روغن کتان و روغنی که تعلق به سوختن دارد رنج اندکی به وی رسد

روغن جوز

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن روغن جوز روزی حلال باشد

روغن پسته

یوسف نبی علیه السلام گوید: روغن بادام وپسته میراث به وی رسد