روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف د

دندان پزشک

لوک اویتنهاو می گوید : دندانپزشک : زجر کشیدن ؛ ناراحتی آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید دندانپزشکی روی شما کار می کند ، نشانة آن است که به صداقت و درستی شخصی که با شما معامله ای انجام داده است ، شک خواهید کرد . ۲ـ اگر خواب ببینید دندانپزشک روی دندان دختری  – ادامه تعبیر خواب دندان پزشک…

دندان

حضرت دانیال گوید: دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و  – ادامه تعبیر خواب دندان…

دنبه

محمد بن سیرین گوید: دنبه به خواب، دلیل مال است، که مرد نگاه می دارد یا مال زن او بود. اگر بیند دنبه خام می خورد، دلیل که مال به شبهه خورد. اگر بیند دنبه پخته می خورد، دلیل که از دشمنش مال بخورد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند چون گوسفندان دنبه داشت، دلیل که  – ادامه تعبیر خواب دنبه…

دمل

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند دمل داشت، دلیل که مالش زیاده شود، بر قدر آن دمل. اگر بیند دمل او شکافت و خون از وی بیرون آمد، دلیل که برخی از مال تلف شود. جابر مغربی گوید: اگر بیند دمل بشکافت و از او خون و ریم مکید، دلیل که به قدر آن  – ادامه تعبیر خواب دمل…

دمپایی

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن دمپایی در خواب ، نشانة آن است که می خواهید به توطئه و دسیسه هایی شیطانی دست بزنید . ۲ـ اگر خواب ببینید کسی از دمپایی شما تعریف می کند ، نشانة آن آست که به زنی عشوه گر دل می بندید که برایتان رسوایی به بار می آورد .

دم

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند چون اسب و خر و گاو دم داشت، دلیل که مال و نعمت او زیاده شود و زندگانی به خوشدلی گذراند. اما در راه دین سستی کند معبران گویند: اگر کسی بیند دم داشت، دلیل که مردمان تابع او شوند. اگر بیند که دم او چون دم سگ یاخر  – ادامه تعبیر خواب دم…

دلقک

لوک اویتنهاو می گوید : دلقک : از شما سوء استفاده خواهد شد آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر در خواب دلقکی شما را فریب بدهد ، نشانة آن است که اثبات ادعایی که به نفع شماست کار مشکلی خواهد بود . ۲ـ دیدن دلقک در خواب ، علامت مشکلات و سختیهاست . ۳ـ اگر خواب  – ادامه تعبیر خواب دلقک…

دلفین

آنلی بیتون می‏گوید: دیدن دلفین در خواب ، نشانة آن است که شما هم چنان مسئولیت سابق خود را در دولت خواهید داشت .

دلالی کردن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند دلالی می کرد، دلیل که مصلح و رهنمای خیر بود به کردار نیک. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دلالی کردن به خواب بر چهار وجه است. اول: مصالحه در میان مردم. دوم: راه راست نمودن وراهنمائی به راه راست. سوم: کردار نیک. چهارم: امر به معروف به جای  – ادامه تعبیر خواب دلالی کردن…

دل

بدان که دل، پادشاه تن است. و تن، قائم به فرمان اوست و دل خزانه عقل و ضمیر است در نهان و آشکارا. محمد بن سیرین گوید: دل دیدن به خواب، مالی بود که به وی رسیده، یامالک وی گردد. اگر بیند دل بیرون تن او بود، دلیل بود بر صلاح و نیکوئی تن وی.  – ادامه تعبیر خواب دل…