روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف د

دهل زدن

محمد بن سیرین گوید: دهل زدن به خواب، کلام باطل و دروغ و کار روشن این جمله، دلیل بر زننده دهل کند. اگر بیند با دهل نای زدند و پای کوفتند، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت بود. اگر بیند بطور مفرد دهل می زد، دلیل است که سخن باطل گوید، یا کاری کند  – ادامه تعبیر خواب دهل زدن…

دهان

حضرت دانیال گوید: دهان در خواب دیدن، کلید کارها و خاتمه وی است و هر چه از دهان بیرون آید، تاویل آن بر جوهر کلام است، اگر نیکو است. اگر بدو هر چه در دهان شود، از جوهر روزی است و آن چه از غذا در دهان شود، صلاح دین او است. اگر بیند که  – ادامه تعبیر خواب دهان…

ده

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند که در دهی است و نام آن ندانست، دلیل بر خیر و نیکی کند. اگر نام آن ده دانست، دلیل بر بدی است. اگر دید که از ده بیرون آمد نیکو است. اگر بیند در ده شد بد است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی به خواب بیند که  – ادامه تعبیر خواب ده…

دویدن

لوک اویتنهاو می گوید : دویدن دویدن در یک جهت خاص : بر آورده کردن آرزوها دویدن بدون لباس – لخت و عور- خیانت دویدن به دنبال یک دشمن : پیروزی بچه ای که میدود : نیکبختی مسابقه دو : رضایت تماشای دوندگان : بگو مگو بی هدف دویدن : مقداری پول زیاد بدستتان خواهد  – ادامه تعبیر خواب دویدن…

دوقلو

لوک اویتنهاو می گوید : دوقلو : بر آورده شدن ناگهانی یک امر آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن بچه های دوقلو در خواب ، نشانة آن است که از امنیت شغلی و محیط صمیمانة خانوادة خود احساس رضایت خواهید کرد . ۲ـ دیدن بچه های دوقلو که به بیماری مبتلا شده اند ، نشانة آن  – ادامه تعبیر خواب دوقلو…

دوغ

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید در حال نوشیدن دوغ هستید ، دلالت بر آن دارد که در پی کسب لذت مادی تأسف خواهید خورد و یک بی احتیاطی ، سلامت شما را به خطر می اندازد . ۲ـ اگر خواب ببینید دوغ را دور می ریزید ، نشانة شکست و بداقبالی است .  – ادامه تعبیر خواب دوغ…

دوشاب

محمد بن سیرین گوید: دوشاب در خواب مال و منفعت است، لکن نه بسیار. اگر بیند دوشاب می خورد، دلیل که بر قدر آن او را مال حاصل شود. اگر بیند اندکی دوشاب در دهان نهاد، دلیل که از کسی سخن خوش شنود. جابر مغربی گوید: اگر کسی به خواب بیند که از شهری خراب  – ادامه تعبیر خواب دوشاب…

دوش

محمد بن سیرین گوید: دوش خواب دیدن، دلیل آهستگی مرد و جمال و زینت او بود اگر دوش را ضعیف و شکسته بیند، تاویلش به خلاف این است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند دوش او قوی و درست است، امانتی که در گردن او بود گذارده شود. اگر بیند سست و ضعیف است، دلیل  – ادامه تعبیر خواب دوش…

دوست داشتن

لوک اویتنهاو می گوید : دوست داشتن داشتن لحظه هایی شیرین آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید چیزی را دوست می دارید ،‌ علامت آن است که از محیط زندگی فعلی خود راضی و خرسند هستید . ۲ـ اگر خواب ببینید دیگران شما را دوست می دارند ، علامت آن است که امور زندگی  – ادامه تعبیر خواب دوست داشتن…

دوست

لوک اویتنهاو می گوید : دوست خوب : خبرهای شادی بخش نادوست : اعلان خطر دیدار اتفاقی : اتفاق غیر منتظره ترک کردن دوست : عذابی مبدل به شادی خواهد شد مرگ یک دوست : خبر غیر منتظره عصبانی : بیماری دوست جدید : خوشبختی چند دوست : غصه های زود گذر آنلی بیتون می‏گوید:  – ادامه تعبیر خواب دوست…