روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف د

دیوانگی

محمد بن سیرین گوید: دیوانگی در خواب، مال حرام است بر قدر دیوانگی وی، لکن آن مال را به خیرات هزینه کند و از مردمان ملامت یابد. ابراهیم کرمانی گوید: هر که بیند که دیوانه شد است، دلیل که به فساد گراید و ربا خوردن. جابر مغربی گوید: اگر بیند که با دیوانه هم صحبت  – ادامه تعبیر خواب دیوانگی…

دیوار

محمد بن سیرین گوید: دیوار در خواب، حال بیننده خواب است در دنیا. اگر بیند بر دیوار نشسته است و آن دیوار محکم و با قوت است، دلیل کند که حالش در دنیا نیکو و محکم است. اگر بیند که دیوار خراب می کرد و دیوار کهنه است، دلیل که مال یابد. اگر نو بود،  – ادامه تعبیر خواب دیوار…

دیو

محمد بن سیرین گوید: دیو در خواب دین دشمنی بزرگ است مکار و فریفته. اگر کسی بیند که دیو او را دنبال کرد، دلیل که توبه باید کردن از کارهای ناصواب تا دشمنان قصد او نکنند و بر وی ظفر نیابند. اگر بیند که با دیو جنگ کرد و بر وی غلبه کرد، دلیل که  – ادامه تعبیر خواب دیو…

دینارها

حضرت دانیال گوید: دینارها به خواب اگر عددش بیش از چهار است، دلیل که او را کاری از کراهت رسد، یا سخنی شنود که او را از آن سخت آید، به قدر بسیاری و کمی دینار. اگر دینار معروف بود، آن چه گفتیم کمتر است. محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که دینار به عدد  – ادامه تعبیر خواب دینارها…

دیگ پایه

محمد بن سیرین گوید: دیگ پایه به خواب بر دو وجه است. اول: کدخدای خانه. دوم: کدبانوی خانه. اگر بیند دیگ دانی نو فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل است که کدبانوئی به خانه آورد. اگر بیند که دیگدان بشکست، دلیل که کدبانوی خانه بمیرد. جابر مغربی گوید: اگر دیگ پایه بخواب بیند، دلیل  – ادامه تعبیر خواب دیگ پایه…

دیگ بخار

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن دیگ بخار در خواب ، نشانة آن است که ازمدیریتی بد عذاب خواهید کشید . ۲ـ اگر زنی خواب ببیند برای سرکشی به دیگ به زیرزمین می رود ، علامت آن است که در چنگ بیماری و زیان خواهد افتاد .

دیگ

محمد بن سیرین گوید: دیگ در خواب کدبانوی خانه است و خداوند خانه و هر نقصان که در دیگ بیند، تاویلش بر خداوند خانه است. اگر بیند که در دیگ گوشت و خوردنی بود، دلیل است که روزیِ پرداخته بی رنج بدو رسد. اگربیند دیگ بشکست، دلیل که خداوند خانه یا کدبانوی خانه هلاک شود.  – ادامه تعبیر خواب دیگ…

دیدار

لوک اویتنهاو می گوید : دیدار اتفاقی یک دوست : اتفاق غیر منتظره

دهنه اسب

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن دهنة اسب در خواب ، نشانة آن است که از همة موانع عبور خواهید کرد . ۲ـ دیدن دهنة شکستة اسب در خواب ، نشانة آن است که دشمنان شما را غافلگیر می کنند .

دهلیز

ابراهیم کرمانی گوید: دهلیز خانه به خواب، خادم خانه است. اگر بیند دهلیز خانه نکو و آبادان است، دلیل بر تندرستی خدمه منزل است. اگر بیند خراب است بیماری خدمه است. جابر مغربی گوید: اگر بیند که دهلیز خانه را دیوار از گل و خشت است، خدمه خانه مصلح و با امانت باشد. اگر بیند  – ادامه تعبیر خواب دهلیز…