روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف خ

خلم

خلط بینی ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از بینی او خلم بیرون می آمد، دلیل که وامش گذارده شود و از غم فرج یابد. محمد بن سیرین گوید: خلم دیدن، دلیل فرزند بود. اگر بیند خلم در جامه وی افتاد، دلیل که او را پسری آید.اگر بیند خلم از بینی او بر زمین افتاد،  – ادامه تعبیر خواب خلم…

خلقان

خلقان را به تازی جامه کهنه گویند و پوشیدن آن درخواب غم و اندوه است و درویشی که بر مردم دیر بماند. محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که جامه خلقان از تن خود بیرون آورد، دلیل که غم و درویشی از او دور شود، چیزهای نو دیدن همه نیکوست، مگر موزه کهنه که بهتر  – ادامه تعبیر خواب خلقان…

خلعت

محمد بن سیرین گوید: خلعت به خواب دیدن، چون پاکیزه و نیکو بود، دلیل بر عزت یافتن و مرتبت و ریاست و مملکت و زن و کنیزک بود و حکم و تاویلش به قدر و قیمت خلعت دهنده بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پادشاهی خلعت بدو داد، دلیل که از سلطان به قدر آن  – ادامه تعبیر خواب خلعت…

خلال کردن

محمد بن سیرین گوید: خلال کردن درخواب نیکو نباشد، زیرا که دندان ها در خواب اهل بیت بود و خلال مانند جاروب بود که اهل بیت را می روبد و هر که به خواب بیند که خلال می کرد، دلیل که به قدر آن که با خلال بیرون آورد از مال اهل بیت او نقصان  – ادامه تعبیر خواب خلال کردن…

خفه کردن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند کسی او را خفه کرد، دلیل که غمگین و مستمندشود و بعضی گویند: خفه کردن نیکی عیش است. اگر در خواب احساس خفگی کنید ، نشانة آن است که در مقابل فرد مورد علاقة خود احساس شرمساری خواهید کرد .

خفگی

آنلی بیتون می‏گوید: اگر در خواب احساس خفگی کنید ، نشانة آن است که در مقابل فرد مورد علاقة خود احساس شرمساری خواهید کرد .

خفتن

محمد بن سیرین گوید: خفتن درخواب مرده را و کسی که ترسیده بود، دلیل بر راحت و رستگاری است.اگر بیند کسی بر تختی خفته است، یا بر بستری، دلیل که بزرگی یابد، اما از راه دین و پرهیزکاری بی خبر است، زیرا که خفتن در راه دین غفلت بود. اگر بیند در جایگاهی دون بر  – ادامه تعبیر خواب خفتن…

خفاش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است. دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل که روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد. اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می شوید اما باقی گذاشتن  – ادامه تعبیر خواب خفاش…

خطمی

محمد بن سیرین گوید: خطمی درخواب دروقت خود، دلیل بر منفعت اندک کند و بی وقت، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن آن، دلیل بر مضرت و نقصان کند و سر شستن با آن، دلیل است بر توبه کردن و پاکدینی. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن خطمی در خواب به دو نوع اتفاق  – ادامه تعبیر خواب خطمی…

خط کش

آنلی بیتون می‏گوید: دیدن خط کش در خواب ، علامت آن است که برای به ثمر رساندن کارهای خود فعالیتی چشم گیر خواهید کرد .