روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف خ

خواهر زاده

آنلی بیتون می‏گوید: اگر زنی خواب خواهر زاده خود را ببیند ، نشانة آن است که در آیندة نزدیک امتحانات غیر منتظره ای از او خواهد شد .

خوان

دیدن خوان در خواب غنیمت حاضر بود. محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که خوانی داشت و بر وی نان ها بود و از آن میخورد، دلیل که به قدر آن غنیمت یابد. ابراهیم کرمانی گوید: برداشتن خوان از پیش چون طعام نخورده بود، پیدا کردن بیماری باشد و بیکاری. جابر مغربی گوید: خوان آراسته  – ادامه تعبیر خواب خوان…

خواستگاری

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را  – ادامه تعبیر خواب خواستگاری…

خوابیدن

لوک اویتنهاو می گوید : خوابیدن : تنبلی خوابیدن در منزل دیگری : حسادت در طبیعت : سفر خوابیدن خوابیدن در یک آلاچیق : ماجرا جویی خوابیدن در یک هتل : خواسته های بر آورده شده خوابیدن دریک واگن : روابط تجاری مساعد

خنده

محمد بن سیرین گوید: خنده درخواب غم و اندوه است. اگر بیند که به قهقهه می خندید، دلیل که اندوهش زیاد شود. ابراهیم کرمانی گوید: خندیدن آهسته درخواب، یافتن مراد بسیار است حضرت امام جعفر صادق فرماید: خنده آهسته در خواب، دلیل فرزندی نجیب بود. خنده قهقهه ، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت  – ادامه تعبیر خواب خنده…

خنجر

را به فارسی دشنه خوانند، اما نزد عجم، خنجر معروف تر است از دشنه. محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند خنجر در دست داشت، دلیل که او را با کسی جنگ و عداوت افتد. اگر بیند خنجر او بشکست یا ضایع شد، دلیل که جنگ و عداوت از میان ایشان برخیزد و به صلح  – ادامه تعبیر خواب خنجر…

خمیر کردن

محمد بن سیرین گوید: سرشتن آرد گندم، دلیل مالی با سود بسیار از تجارت بود، به شرط آن که خمیرش برآمده بود. اگر خمیرش برنخاسته بود، دلیل که زیادی فساد و فسق است. سرشتن آرد کاورس، دلیل منفعت اندک است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند خمیر فرا گرفت یا بخرید، یا کسی به او داد،  – ادامه تعبیر خواب خمیر کردن…

خمیازه

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید خمیازه می کشید ، علامت آن است که بیهوده به جستجوی آسودگی و فراغت خاطر می گردید . ۲ـ اگر خواب ببینید دیگران خمیازه می کشند ، علامت آن است که دوستان خود را در وضعیتی فلاکت بار خواهید دید .

خم

محمد بن سیرین گوید: خم دیدن زنی بود که از قِبَل او فایده به خانه رسد به قدر نیکی و بزرگی آن. ابراهیم کرمانی گوید: خم سنگین دیدن گنج بود و خم آب دیدن زن توانگر بود. اگر بیند در سرای او خم پر آب بود که از آن آب میخورد، دلیل که مال بسیار  – ادامه تعبیر خواب خم…

خلیفه

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند خلیفه گشاده روی بود و با وی به تلطف سخن می گفت، دلیل که خیرات دینی و دنیائی به وی رسد. اگر بیند خلیفه وی را کاری فرمود از کارهای خاص، دلیل که عز و بزرگی یابد و صاحب قدر و جاه شود. اگر بیند خلیفه او را امیر  – ادامه تعبیر خواب خلیفه…