محمد بن سیرین گوید: اگر بیند خاج بخرید یا کسی بدو داد، دلیل که در دین او خلل است و میلش به کافری بود. اگر بیند خاج در گردن داشت، دلیل که اعتقادش در دین درست است. اگر بیند که خاج می پرستید، دلیل که خدای تعالی شریک آورد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند  – ادامه تعبیر خواب خاج…