روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف خ

خیمه

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که خیمه از بهر خویشتن زد یا کسی از بهر او زد و آنجا نشست. اگر سپاهی بود، مال یابد به قدر بزرگی و کوچکی آن. اگر بازرگان بود، سفر کند و از آن سفر مال و منفعت یابد. اگر خیمه سیاه و بزرگ بیند، دلیل غم و اندوه  – ادامه تعبیر خواب خیمه…

خیک ماست

محمد بن سیرین گوید: خیک شیر و ماست، دیدن مردی است که بر دستش مال حلال هزینه کند، به شغلهای نیک چون پل و رباط و مسجد و به آن اشتغال نماید، خیک انگبین مردی است عالم که دانش آموزد و به مردم راه راست نماید و به مردم پند دهد. اگر بیند خیکی داشت  – ادامه تعبیر خواب خیک ماست…

خیک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خیک مردی است لافزن و تهی مغز و پوک که شخصا بی اثر است. اگر خیک باد کرده باشد بیهودگی است و چنان چه دیدید که خیک باد کرده ای همراه دارید یا متعلق به شما است کاری بیهوده و عبث انجام می دهید که در پایان هیچ چیز برایتان باقی  – ادامه تعبیر خواب خیک…

خیس

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید لباسهایتان خیس شده است ، علامت آن است که برای لذت بردن از امری متحمل زیان خواهید شد . باید از افراد چرب زبان و متملق دوری کنید . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند خیس آب شده است ، علامت آن است که با مردی متأهل به کاری  – ادامه تعبیر خواب خیس…

خیری

محمد بن سیرین گوید: خیری دیدن چون به وقت و یا بی وقت باشد، دلیل رنج و بیماری است.

خیاطی

لوک اویتنهاو می گوید : خیاطی کردن : کارتان به شما سود خواهد رساند سوزن در دست فرو رفتن : شخصی جوان به دیدنتان خواهد آمد آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن خیاط در خواب ، نشانة آن است که برای رفتن به مسافرت با نگرانیهایی مواجه خواهید شد . ۲ـ اگر خواب ببینید با خیاطی  – ادامه تعبیر خواب خیاطی…

خیار

محمد بن سیرین گوید: خیار به وقت خویش در خواب دیدن، دلیل کند که سخن نیکو شنود، یا زنی است که به او زغبت کند. اگر بیند که از آن خیار بخورد، دلیل که مرادش از او حاصل شود و حکم خیار با درنگ هم از این قیاس است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که  – ادامه تعبیر خواب خیار…

خیابان

لوک اویتنهاو می گوید : خیابان : موفقیت در امورکاری خیابان طویل با سنگفرش زیبا : مئقعیت خوشایندی برایتان پیش خواهد آمد خیابان روشن : شادی بزرگ خیابانی که در تاریکی فرو رفته است : مراقب خودتان باشید آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید در خیابانی راه می روید ، نشانة آن است که  – ادامه تعبیر خواب خیابان…

خوی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خوی غم عرقی است که بر گونه و پیشانی می نشیند و این در خواب های ما نشانه شرم و حیاست و به زبان گویاتر رو در بایستی است. اگر در خواب احساس کنید که بر چهره تان خوی نشسته و دست می زنید صورتتان مرطوب است موردی پیش می آید  – ادامه تعبیر خواب خوی…

خون

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که بی جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند. اگر نه او را زیان رسد. اگر بیند که بر تن وی جراحت ها بود و از آن جراحت ها خون همی رفت، دلیل است او را زیان و غم و اندوه رسد.  – ادامه تعبیر خواب خون…