روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ح

حبوبات

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود

حب خوردن

محمد بن سیرین گوید: حب خوردن در خواب، اگر بیند از برای بیماری خورد و دید که درخوردن آن شفا و منفعت یابد، دلیل بر خیر و منفعت کارها کند اگر بیند که از دارو خوردن او را منفعت نبود، تاویلش به خلاف این است. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: حب خوردن در خواب تصاحب مال  – ادامه تعبیر خواب حب خوردن…

حباب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: حباب پوکی و پوچی است و در وجه دیگر فساد و گناه و تباهی. اگر در خواب ببینید که می خواهید چراغ خودتان را با حباب یا آباژور بیارائید عمل خلافی مرتکب شده اید یا مرتکب خواهید شد که با تجاهل و ظاهر سازی و فریب می کوشید از چشم دیگران  – ادامه تعبیر خواب حباب…

حامله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به  – ادامه تعبیر خواب حامله…

حادثه

اگر کسی در خواب دید که تصادف کرده و مجروح شده است تعبیرش گرفتاری و بدبختی است. ولی با دادن صدقه و توکل بر خداوند برطرف خواهد شد.

حاجی لک لک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در مورد لک لک در حرف ـ ل ـ نوشته ام و این جا توضیح زیاد لازم به نظر نمی رسد فقط از این نظر که هیچ کلمه ای ساقط نشده باشد مختصری ذکر می کنیم. لک لک از مرغان کوچ کننده و مهاجر است که بر نقاط مرتفع شهری و  – ادامه تعبیر خواب حاجی لک لک…

حاجی فیروز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن حاجی فیروز در خواب میمون و مبارک است چرا که وجود او در معابر و کوچه ها از رسیدن بهار خبر می دهد و بهار نیز فصل تجدید حیات طبیعت می باشد. اگر دیدید حاجی فیروز به در خانه شما آمده از عزیزی دور افتاده، یا از مسافری خبر می  – ادامه تعبیر خواب حاجی فیروز…