روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ح

حسادت

لوک اویتنهاو می گوید : حسادت : شکست

حساب

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی در خواب بیند که حساب می کرد با کسی دیگر دلیل که در محنت و عذاب افتد و خود را به کار زشتی بدارد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند در قیامت حق تعالی با وی حساب می کرد و حساب بر وی آسان است، دلیل بر رستگاری و  – ادامه تعبیر خواب حساب…

حرم

به تازی جای امن و ایمنی است. اگر بیند که در حرم کعبه بود، دلیل که از آفات دنیا ایمنی یابد و او را حج روزی شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند در حرم پادشاه یا در حرم مردی بزرگوار شد، دلیل که از شر پادشاه ایمن شود و باشد که از پادشاه چیزی بدو  – ادامه تعبیر خواب حرم…

حربه

حضرت صادق علیه السلام می فرماید: ۱٫ عجب و خودبینی . ۲٫ حکومت و ولایت. ۳٫ عمر طولانی. ۴٫ پیروزی. ۵٫ ریاست. ۶٫ منفعت.

حرارت

لوک اویتنهاو می گوید : حرارت گرمای شدید : طلبکارها شما را به تنگ خواهند آورد

حراج

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید کاسبانی که اجناس خود را حراج کرده اند ، فریاد می زنند ، نشانة آن است که آیندة درخشان و معاملاتی سود آور خواهید داشت . ۲ـ اگر کاسبی خواب ببیند در حراجی شرکت کرده و جنسی می خرد ، نشانة آن است که دادوستدهای مکرر در پیش  – ادامه تعبیر خواب حراج…

حد زدن

محمد بن سیرین گوید: حد زدن در خواب، دلیل بر فراهم کردن کار زنان کند. اگر بیند که او را حد می زند، تاویلش به خلاف این است. جابر مغربی گوید: اگر کسی را بیند حد می زدند، بیننده را نیک است و نیز دلالت بر صلاحیت او بود و صاحب خواب اگر مفسد است،  – ادامه تعبیر خواب حد زدن…

حجر الاسود

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند دست در حجر الاسود می مالد و اقتدا به امام کرد، دلیل که از اهل حجاز او را خیر و منفعت رسد. اگر بیند حجر الاسود پراکنده است، دلیل که بدمذهب و بی اعتقاد و بیباک است. اگر بیند حجر الاسود را باز جای خود نهاد، دلیل که باز  – ادامه تعبیر خواب حجر الاسود…

حجامت

محمد بن سیرین گوید: اگربیند حجامی بیگانه در جایگاهی بیگانه او را حجامت کرد، دلیل که کتابی نویسد و ولایتی در گردن خود کند. اگر بیند کسی او را حجامت کرد دوست او بود، دلیل که امانتی به وی سپارد. اگر دشمن است از شر او ایمن شود و از غم فرج یابد و اگر  – ادامه تعبیر خواب حجامت…

حج

اگر دید در کعبه بود، دلیل که زیارت کند. اگر مکه را آبادان دید، دلیل مال بود. اگر خراب بیند به خلاف این بود. محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که به حج همی رفت، دلیل که خدای تعالی او را حج روزی کند، اگر بیمار است عافیت یابد، اگر وام دارد وامش  – ادامه تعبیر خواب حج…